Kommunicering av förslag till beslut Nätinfrastrukturtillträde och Bredbandstillträde för grossistledet

2009-11-10

PTS har gett TeliaSonera möjlighet att enligt förvaltningslagen (1986:223) yttra sig över PTS utkast till beslut på marknaden för nätinfrastrukturtillträde (marknad 4) respektive bitströmstillträde (marknad 5) senast tisdagen den 24 november 2009. Under samma period har även övriga intressenter möjlighet att lämna synpunkter på beslutsutkasten.

Utkastet till beslut har varit föremål för ett samrådsförfarande enligt lagen om elektronisk kommunikation. För uppgifter om samrådet, vänligen se marknad 4 respektive 5.

Jämfört med tidigare samrådsversioner av beslutet på marknad 4 är det främst skyldighetsavsnittet, kapitel 10-14 i utkastet, som har förändrats. Förändringarna är föranledda av PTS strävan att förtydliga skyldigheterna. PTS har också tydliggjort avgränsningen av marknaden, kapitel 6. I övrigt har vissa skrivningar justerats och förtydligats, bl.a. i kapitel 9 och 15.

Jämfört med tidigare samrådsversioner av beslutet på marknad  5 är det främst skyldighetsavsnittet, kapitel 10-14 i utkastet, som har förändrats, bl.a. har backhaulskyldigheten begränsats. Vidare har PTS tagit bort kravet på att beakta kostnadsskillnader vid prissättningen vad gäller bitströmstillträde över fiberbaserade nät. Övriga förändringar är främst föranledda av PTS strävan att förtydliga skyldigheterna och beslutet i övrigt. Frågan om procentuellt påslag inom ramen för prisregleringen har varit föremål för särskilt samråd, som PTS nu analyserar resultatet av.  

Yttrande har kommit in från: