Kompletterande samråd om kalkylräntan

2010-11-10

Inom ramen för revideringen av kalkylmodellen för det fasta nätet ingår en översyn av den kalkylränta som tillämpas i modellen. Kalkylräntan bestämmer vilken avkastning som ska ingå i de kostnadsorienterade priserna. Ett samråd genomfördes under våren och PTS har nu omarbetat förslaget till ny kalkylränta.

Rapporten är indelad i två delar där Del I redovisar skuldsättningsgrad, riskfri ränta, kreditriskpremie, skatt och aktiemarknadsriskpremie. Avsikten med Del I är att redovisa bakgrunden till PTS bedömning, och det finns enligt PTS ingen anledning att fråga marknaden om synpunkter på dessa aspekter ytterligare en gång.

Del II behandlar beta och gör en samlad bedömning av kalkylräntan. Även om PTS gör en bedömning, precis som i Del I, anser myndigheten ändå att det finns skäl till att fråga om marknadens syn på PTS bedömning i denna del och ifall den föreslagna kalkylräntan reflekterar den relevanta risken för det fasta nätet.

Den som vill lämna synpunkter på Del II i rapporten om kalkylräntan kan göra det skriftligen till PTS på adressen prisreglering@pts.se senast onsdagen den 24 november 2010.

Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats. Om du anser att dina synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för begäran om sekretess. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess innan svaren publiceras.


Om du har några frågor med anledning av samrådet, vänligen kontakta: Emma Närvä, 08-678 55 00, emma.narva@pts.se

Läs om den pågående revideringen här

Synpunkterpå samrådet har inkommit från: