Lämna ytterligare synpunkter på PTS förslag till nya LRIC-föreskrifter

2010-12-21

PTS planerar att under februari 2011 besluta om nya föreskrifter för kostnadsredovisningsmetoden LRIC.

Utkast till de nya föreskrifterna har samråtts med de operatörer som har ålagts skyldigheter med stöd av 8 kap. 6 § lagen om elektronisk kommunikation.

Den som vill tillföra föreskriftsarbetet något ytterligare har möjlighet att göra detta senast den 21 januari 2011. Skicka ert svar till pts@pts.se och vänligen ange att svaret avser ärende med dnr 10-9716

Yttranden har kommit från:

Synpunkter som rör föreskrifterna har även kommit upp inom ramen för PTS pågående arbete med att ta fram en ny modellspecifikation för mobil LRIC. Dessa synpunkter finns publicerade här.

Ta del av de nu gällande föreskrifter PTSFS 2004:5

 

För mer information:
Hayato Fagerfjäll, 08-678 57 98
Emma Närvä, 08-678 57 63