Samråd om förslag till reviderad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio

2010-11-26

PTS publicerar idag ett förslag till reviderad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio för samråd med marknadens aktörer. PTS har fastställt att Teracom ska tillämpa en kostnadsorienterad prissättning för tillhandahållande av grossistprodukt för distribution av fri-tv respektive nationell analog ljudradio. Kalkylräntan används för att i beräkningen av de kostnadsorienterade priserna inkludera en rimlig avkastning på kapitalinvesteringen.

Syftet med samrådet är att PTS ska få ta del av marknadens synpunkter på förslaget. PTS välkomnar därför synpunkter på förslaget, inte minst med avseende på dels om de nivåer som PTS har föreslagit, dels PTS bedömning om att den föreslagna kalkylräntan ger en skälig avkastning. PTS kommer att göra en samlad bedömning av de synpunkter som kommer in och därefter vidta eventuella förändringar innan kalkylräntan fastställs.
Den som vill lämna synpunkter på förslaget till reviderad kalkylränta kan göra det skriftligen till PTS på adressen prisreglering@pts.se senast torsdagen den 23 december 2010. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats.

Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för begäran om sekretess. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess innan ert svar publiceras på PTS webbplats.

På begäran presenterar PTS gärna förslaget. Om du har några frågor med anledning av samrådet, vänligen kontakta:  Lars-Göran Hansson, tel 08 -678 58 34, lars-goran.hansson@pts.se

 

OBS! 2010-12-23: PTS förlänger fristen för att komma in med synpunkter på PTS förslag till reviderad kalkylränta för grossistmarknaden för fri-TV via marknätet och på grossistmarknaden för nationell analog ljudradio till senast den 11 januari 2011.

Inkomna kommentarer

Kommentarer till PTS förslag till reviderad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio har inkommit från: