Samråd om förslag till reviderad kalkylränta för mobila nät

2010-11-19

PTS publicerar idag ett förslag till reviderad kalkylränta för mobila nät för samråd med marknadens aktörer. Kalkylräntan beräknar den skäliga avkastning som ska ingå i beräkningen av sådana kostnadsorienterade priser som vissa operatörer är skyldiga att tillämpa.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget till reviderad kalkylränta kan göra det skriftligen till PTS på adressen prisreglering@pts.se senast fredagen den 17 december 2010. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats.

Syftet med samrådet är att PTS ska få ta del av marknadens synpunkter på förslaget till utformning av kalkylräntan. PTS kommer därefter att göra en bedömning av om förslaget ska förändras innan myndigheten slutligen fastställer en reviderad kalkylränta.

PTS välkomnar alla synpunkter på förslaget, men i synnerhet synpunkter på de faktorer som ingår i beräkningen av kalkylräntan och nivån på kalkylräntan samt på om nivån återspeglar den relevanta risken med investeringar i mobila nät.

Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för begäran om sekretess. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess innan ert svar publiceras på PTS webbplats.

Om ni har några frågor med anledning av samrådet, vänligen kontakta Hayato Fagerfjäll, tel 08-678 57 98, e-post hayato.fagerfjall@pts.se.

Synpunkter har kommit från:

2011-02-10
PTS kommentar på samrådsyttranden och en slutgiltig kalkylränta