Remiss av TeliaSoneras externa referenserbjudande avseende andra operatörers rätt till fibertillträde - dnr. 11-10139

2011-11-08

Enligt PTS beslut om marknaden för nätinfrastrukturtillträde ska TeliaSonera publicera ett externt referenserbjudande.

TeliaSonera ska i externt referenserbjudande specificera och offentliggöra uppgifter om och villkor för tillhandahållande av nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster. Referenserbjudandet ska innehålla alla uppgifter och villkor som krävs för att grossistkunder ska kunna tillgodogöra sig tillträdet på avsett sätt.

TeliaSonera har den 1 juli 2011 reviderat det externa referenserbjudandet. PTS vill få grossistkundernas synpunkter på om det reviderade referenserbjudandet erbjuder samtliga fibertillträden som omfattas av PTS beslut om marknaden för nätinfrastrukturtillträde.

Den som vill lämna synpunkter på om referenserbjudandet erbjuder samtliga fibertillträden är välkommen att göra detta skriftligen till PTS till andreas.hall@pts.se senast den 22 november 2011.