Remiss av beskrivning om hur internetprotokollet IPv6 kan införas på myndighetsnivå

2011-09-09

PTS har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en beskrivning över hur införande av IPv6 kan införas på bl.a. myndighetsnivå (11-157).

Beskrivningen består av en huvudtext och bilagor. Huvudtexten redogör för ett övergripande tillvägagångssätt för införande av IPv6. Bilagorna kompletterar huvudtexten med ytterligare konkretiseringar för vissa moment, men de är i ett tidigt skede.

Ett utkast av beskrivningen har skickats ut på remiss. Synpunkter lämnas senast fredagen den 23 september 2011ipv6@pts.se. Kontaktperson är Erika Hersaeus.