Remiss av förslag till ändring i PTS föreskrifter (2004:5) om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning

2012-12-20

PTS avser att ändra föreskrifterna om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning.

Förslaget innehåller bl.a. följande ändringar

För att förtydliga syftet och tillämpningsområdet med föreskrifterna ändrar PTS den första paragrafen till att beskriva när föreskrifterna ska tillämpas. Definitionen som tidigare stod i 1 § kommer istället att lyftas in i respektive skyldighetsbeslut.

PTS behov av uppgifter från operatörerna kan komma att variera och myndigheten ser inte längre ett behov av att för det fasta nätet ha ett ovillkorligt krav på redovisning i form av en TD-modell. Istället kan operatören komma att behöva redovisa de uppgifter från den egna verksamheten som PTS anvisar.

I och med att prisregleringsprocessen är uppbyggd på ett flertal olika dokument har problem uppstått när dessa dokument ska harmoniseras till sitt innehåll och synkroniseras i tiden. PTS har därför valt att lyfta ut de i fotnoter namngivna hänvisningarna i 3,4, 7 och 8 §§ som pekar ut vilken handbok som ska användas vid byggande av modellerna. Fortsättningsvis kommer det i fotnoterna endast att finnas en upplysning om att riktlinjer för modellens uppbyggnad finns på PTS webbplats.

För att tydliggöra och förenkla prisregleringen har PTS beslutat att dokumentet ”prismetod” ska upphöra att vara ett särskilt dokument och istället infogas i respektive skyldighetsbeslut. I förslaget till ändringar av föreskrifterna har därför sista stycket i 5 och 9 §§ tagits bort.

PTS föreslår att föreskrifterna ändras så att myndigheten årligen ska pröva behovet av att uppdatera hybridmodellerna.

Sista dag att komma in med remissvar var den 6 februari 2013.

Remissvar har inkommit från: