Andra remiss 70/80 GHz-banden

2013-10-04

Efter att ha analyserat de svar som inkommit under remisstiden önskar PTS inhämta synpunkter på resonemang och slutsatser enligt följande:

  • Resonemang i remissammanställning
  • Antaganden kring intressenternas kapacitetsbehov
  • Principer för tillståndsgivning av enskilda sändare i 70/80 GHz-banden
  • Förslag om förenklat auktionsförfarande

Om ni önskar yttra er ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 14 november 2013. PTS emotser gärna svaren i elektronisk form till adressen 70och80GHzbanden@pts.se.

Remissammanställning:

Remissammanställning en andra remiss

Yttranden har inkommit från: