Möjlighet att lämna synpunkter på nya upplagor av dokument till fasta hybridmodellen

2013-09-23

Möjlighet att inkomma med synpunkter

PTS har den 20 september 2013 notifierat förslag till nya skyldighetsbeslut för marknad 3. PTS har för avsikt att dessa beslut ska antas efter att notifieringstiden löpt ut.

Som en följd av de nya skyldighetsbesluten har PTS att justera i följande dokument:

- LRIC prismetod för grossistprodukter – rev g
- Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1
- Kostnadsresultat för fast samtrafik i samband med nya skyldighetsbeslut 

Dokumentet för kostnadsresultat HY 9.2 (så som tidigare samråtts) avser kostnadsresultat för fast samtrafik som en följd av att nya skyldighetsbeslut avseende fast samtrafik meddelats.

En ny upplaga av dokumentet avseende kostnadsresultat för HY 9.1 justeras avseende avsnitten gällande fast samtrafik. Detta som en följd av att kostnadsresultaten från HY 9.2 istället kommer att gälla för fast samtrafik.

En ny upplaga av dokumentet Prismetod rev g justeras så att avsnitt gällande samtrafik lyfts bort. Detta som en följd av att prismetodsfrågor gällande samtrafik numera finns direkt i berörda skyldighetsbeslut.

PTS skickar nu ut de ovan nämnda dokumenten till marknaden för eventuella synpunkter. Eventuella synpunkter ska ha inkommit till PTS, till adressen prisreglering@pts.se, senast den 7 oktober 2013.

PTS vill understryka att det inte är fråga om några förändringar i sak (som inte redan framgår att notifierade utkast till skyldighetsbeslut).