Remiss av föreskrifter om undantag från krav på medgivande vid uthyrning av radiotillstånd

2013-10-10

Under sommaren 2012 genomförde PTS en remiss av förslag till PTS föreskrifter om undantag från krav på medgivande vid uthyrning av tillstånd att använda radiosändare. Med anledning av inkomna remissvar och resultaten av genomförda interna utredningar har PTS omarbetat föreskrifterna och kompletterat konsekvensutredningen.

PTS bereder er härmed tillfälle att yttra er över föreslagna föreskrifter. I det nya förslaget finns en reglering av uthyrning i närheten av Försvarets radioanstalts anläggningar. Det tidigare föreslagna undantaget från krav på medgivande vid kortare uthyrningar av blocktillstånd har tagits bort. Föreskriftsförslaget har även redigerats redaktionellt. I komplementet till konsekvensutredningen förtydligas att PTS anser att uthyrning av ett blocktillstånd eller en del av ett blocktillstånd för användning av ett fåtal (högst tio) mobilrepeatrar faller inom föreskrifternas tillämpningsområde.

Skriftliga yttrande ska ha kommit in till PTS senast den 6 november 2013. Märk svaret med PTS diarienummer 11-7626 och skicka det till pts@pts.se

Remissammanställning och analys av inkomna svar

Inkomna yttranden 2013:

Inkomna yttranden 2012: