Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter

2013-12-03

PTS bereder härmed tillfälle att yttra er över förslag till:

1. Föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter och därtill hörande konsekvensutredning.

2. Upphävande av föreskrifter och allmänna råd om underrättelse om integritetsincidenter samt innehållet i förteckning över integritetsincidenter.

Den grundläggande regleringen om skydd av uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster återfinns i 6 kap. 3 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK), som lyder:

Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållandet av tjänsten skyddas. Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att upprätthålla detta skydd i nätet. Åtgärderna ska vara ägnade att säkerställa en säkerhetsnivå som, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för att genomföra åtgärderna, är anpassad till risken för integritetsincidenter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyddsåtgärder enligt första stycket.

Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 7 januari 2014. PTS tar emot svar i elektronisk form till adressen pts@pts.se.

För frågor vänligen kontakta Jeanette Kronwall via e-post jeanette.kronwall@pts.se eller på telefon 08-678 58 98.