Enkät om grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde

2014-12-02

Post- och telestyrelsen (PTS) ställer frågor om marknaden för högkvalitativt tillträde i grossistledet. Skriftliga synpunkter lämnas till PTS senast den 21 januari 2015.

PTS ska fortlöpande fastställa vilka produktmarknader som har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa lämpliga regleringsskyldigheter för en operatör med betydande inflytande på marknaden i fråga. Vid fastställandet av sådana marknader ska PTS bl.a. beakta EU-kommissionens rekommendationer om relevanta produkt- och tjänstemarknader.

EU-kommissionen har den 9 oktober 2014 fastställt en ny rekommendation om relevanta marknader som bör bli föremål för förhandsreglering inom området elektroniska kommunikationer.

PTS avser att, under första kvartalet 2015, påbörja en marknadsanalys av marknaden för högkvalitativt tillträde i grossistledet, marknad 4 (den tidigare marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser, marknad 6 enligt 2007 års rekommendation).

PTS förbereder det kommande arbetet med en ny produkt- och marknadsavgränsning genom att hämta in marknadens synpunkter på ett antal frågor relaterade till kommissionens senaste rekommendation om relevanta marknader från oktober 2014 och det gällande beslutet för termminerade avsnitt av hyrda förbindelser. Detta görs via en enkät som härmed tillgängliggörs på denna webbplats.

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen hogkvalitetstilltrade@pts.se, senast den 21 januari 2015.

Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för er begäran. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess innan svaret publiceras på PTS webbplats.

Mer information om den kommande marknadsöversynen och en tidplan för det kommande arbetet kommer att publiceras på PTS webbplats under 2015. För information kring den gällande regleringen för hyrda förbindelser, gå in på sidan Hyrda förbindelser.

För eventuella frågor eller synpunkter, vänligen kontakta Anders Öhnfeldt på konkurrensavdelningen, tfn 08-678 55 00.

Inkomna enkätsvar: