Samråd med Uppsalahem AB och Telenor Sverige AB

2014-10-08

Post- och telestyrelsen (PTS) har den 6 oktober 2014 mottagit en ansökan om att Uppsalahem AB och Telenor Sverige AB, med stöd av 4 kap. 13a § Lagen om elektroniska kommunikationer (2003:389) (LEK), ska förpliktigas att tillhandahålla tillträde till ett fastighetsnät. Sökande är Borderlight AB och ansökan gäller fastigheten Librobäck 12:10, med adressen Fyrisvallsgatan 14 i Uppsala. Ansökan bifogas detta meddelande.

Genom samrådet ges berörda parter möjlighet att framföra väsentlig information av såväl teknisk som ekonomisk natur som talar för respektive emot ett gemensamt utnyttjande av det fastighetsnät som ansökan avser.

Samrådet offentliggörs på PTS webbplats för att andra som eventuellt berörs ska kunna svara på samrådet.

Information om detta förfarande samt om bestämmelsen i 4 kap. 13 a § finns i en skrift som PTS har tagit fram, på följande plats:

http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2011/2011-30-fastighetsnat.pdf

Enligt 8 kap. 8 § LEK ska i ett ärende om förpliktelse enligt bl.a. 4 kap. 13 a LEK berörda parter och andra som kan ha intresse i saken ges skälig tid att yttra sig innan beslut fattas, dock minst fyra veckor om det inte finns särskilda skäl mot det.

PTS bedömer, mot bakgrund av det som den sökande anför om behovet av ett skyndsamt beslut, att det föreligger särskilda skäl att sätta tiden för detta samråd till tre veckor.

Svar på detta samråd ska därför vara PTS (e-post: roger.gustafsson@pts.se) till handa senast den 29 oktober 2014.