Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

2016-11-28

PTS har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

Enligt 4 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska parter som berörs på ett betydande sätt av den nya regleringen få tillfälle att yttra sig över föreskrifterna och konsekvensutredningen.

Skriftliga yttrande ska ha inkommit till PTS senast måndag 19 december 2016.

Inkomna yttranden

Kommerskollegium

Myndigheten för press radio och tv

Riksrevisionen

SMHI

SVT

Teracom

Trafikverket

Transportstyrelsen