Remisser


PTS vänder sig nu till marknadens aktörer och övriga intressenter med en inbjudan att lämna synpunkter på PTS utkast till beslut.

18 juni 2018


PTS samråd med EU-kommissionen om ändring av beslut till följd av en ny kalkylmodell för det fasta nätet.

5 juni 2018


Post- och telestyrelsen (PTS) remitterar nu en förstudie som är en uppföljning till Förstudierapport 2,3 GHz (dnr 16-11428) och en kompletterande analys inför tilldelning av 2,3 GHz-bandet.

2 maj 2018


Intressenter bereds härmed tillfälle att yttra sig över PTS förslag. Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 25 maj 2018.

20 april 2018


9 april 2018


9 april 2018


Skriftligt yttrande senast 30 mars 2018.

2 mars 2018


Synpunkter senast 13 mars 2018.

26 februari 2018


Inkomna samråd nu publicerade.

22 februari 2018


Rapporten som remissas omfattar frekvensutrymmena 3,4 – 3,8 GHz samt 24,25 – 27,5 GHz.

16 februari 2018


31 januari 2018


Skriftliga synpunkter senast 15 november 2017.

24 oktober 2017


6 oktober 2017


Samråd avseende kalkylmodell för det fasta nätet inklusive förslag till omprövning av beslut om skyldigheter på marknad 1 och 3a.

3 oktober 2017


22 september 2017


15 september 2017


15 september 2017


19 juni 2017


15 juni 2017


7 juni 2017