Icke-diskriminering i fokus i bredbandstillsynen 2014

2015-12-19

PTS publicerar i dag en rapport om tillsynen på marknaderna för nätinfrastruktur- och bitströmstillträde under 2014. PTS vill också ha synpunkter på vilka områden PTS bör granska under 2015.

Post- och telestyrelsen (PTS) har sedan flera år en etablerad process för tillsynen på grossistmarknaderna inom bredbandsområdet, dvs. marknaderna för nätinfrastruktur- och bitströmstillträde. För att stärka konkurrensen på dessa marknader har PTS beslutat om skyldigheter för Telia Sonera som har en dominerande ställning.

Varje år tar PTS fram en tillsynsplan i dialog med marknadens aktörer. Två gånger per år sammanställer PTS sedan en tillsynsrapport och redovisar där resultatet av genomförd tillsyn, både planlagd och händelsestyrd.

- Vi eftersträvar att tillsynen ska vara transparent och förutsägbar för marknaden. För oss är det viktigt att det är tydligt vad vi avser att göra och också att vi genomfört det. Många ärenden har lösts utan att PTS har behövt använda förelägganden, och vi har färre och färre processer i domstol. Vi kan konstatera att många rättsliga frågor på bredbandsmarknaderna är klarlagda och att tillsynen bidrar till det, säger Rikard Englund, chef för konkurrensavdelningen.

Icke-diskriminering har dominerat i tillsynen

Tillsynen under 2014 har enligt plan fokuserat på tillträden och prissättning av fiber samt operatörsbyten. Frågor som rör icke-diskriminering har dominerat, medan frågor om prissättning inte har varit lika resurskrävande som tidigare år. Icke-diskriminering kan handla om att säkerställa att ingen negativ särbehandling förekommer när det gäller t.ex. information och stödsystem.

- Vi har över tid sett en förändring i behovet av pristillsyn, som tyder på en minskad betydelse av prisregleringen. Vi har därför lagt mer resurser på tillsyn av icke-diskriminering. Detta rimmar väl med den kommande regleringen som bygger på en förstärkt icke-diskrimineringsskyldighet, säger Rikard Englund.

Den kommande regleringen är planerad att träda i kraft i februari 2015. Enligt den ska Telia Sonera tillhandahålla samma tillträdesprodukter externt som internt och på samma villkor, till exempel samma beställningssystem och leveransvillkor.

Läs om tillsynen 2014 i tillsynsrapporten

Lämna synpunkter på tillsynsplan för 2015

PTS välkomnar förslag från marknadens aktörer på vilka områden tillsynen bör fokuseras på under 2015. PTS kommer därefter att besluta om en tillsynsplan som publiceras på PTS webbplats. Tillsynsplanen kan revideras under året.

Synpunkter mejlas senast den 23 januari 2015 till roger.gustafsson@pts.se.

För mer information:
Roger Gustafsson, konkurrensavdelningen, tfn: 073-644 57 52
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55