Bredbandsinvesteringar påverkas positivt av statligt stöd

2015-04-30

Investeringarna i fast och mobil bredbandsinfrastruktur har ökat mellan 2013 och 2014. Det statliga bredbandsstödet har haft positiva effekter på marknadsaktörernas intresse för landsbygden, olika intressenters engagemang, kunders efterfrågan på fiber och därmed också på investeringarna. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) uppföljning av regeringens bredbandsmål

PTS har analyserat investeringsnivån inom fast och mobilt bredband och ser att de ökat från nästan 10 miljarder kronor år 2013 till 10,6 miljarder år 2014. Uppföljningen visar även att marknadsaktörernas intresse för villamarknaden har ökat under de senaste åren. Flera av aktörerna menar att utbyggnaden i dessa områden kommer att fortsätta eller till och med öka framöver.

Statliga stödet påverkar investeringar

PTS har i årets uppföljning genomfört en fallstudie av hur det statliga bredbandsstödet påverkar marknadens investeringar. Enligt studien verkar stödet ha bidragit till att öka marknadsaktörernas intresse för utbyggnad på landsbygden. Förutom att ha bidragit till en ökad fibertillgång i områden där utbyggnad inte hade kommit till stånd på kommersiell grund, har bredbandsstödet sannolikt även lett till att marknadsinvesteringarna i både fast och mobil bredbandsinfrastruktur har ökat.

Regeringens bredbandsmål inom räckhåll

PTS uppföljning av regeringens bredbandsstrategi syftar till att se hur it-infrastrukturens utveckling står i förhållande till målen att

- 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s år 2020 och

- alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.

PTS har även analyserat EU-kommissionens mål om att alla i Europa senast år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 30 Mbit/s. Årets uppföljning visar att fjolårets bedömning fortfarande gäller. Det vill säga att det finns goda förutsättningar för att alla dessa mål ska nås.

Ta del av rapporten ”Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi 2015” .

För mer information:
Bianca Kojo Gustafsson, marknadsanalytiker på konsumentmarknadsavdelningen, tfn: 073-644 57 09
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55