EU-stöd för bredbandsutbyggnad i norra Sverige

2015-06-02

Bredbandsaktörer – både privata och offentliga – kan nu ta del av Tillväxtverkets kartläggning över behov av ortssammanbindande nät i norra Sverige. Det finns även stödmedel att söka för denna utbyggnad.

Tillväxtverket har publicerat kartläggningar som visar på behovet av ortssammanbindande nät i norra Sverige. Syftet med dessa kartläggningar är att visa var det finns möjlighet att bygga ortssammanbindande nät med stöd ur EU:s regionalfond.

EU-stöd tillgängligt

Den totala budgeten inom EU:s regionalfond är 600 miljoner kr. Finansiering kan sökas med max 50 procent av ett projekts kostnader för att bygga ortssammanbindande nät i de tre nordligaste programområdena övre Norrland, mellersta Norrland och norra Mellansverige.

Alla bredbandsaktörer, offentliga som privata, kan söka finansiering ur fonden. Nästa ansökningsomgång öppnar den 1 juli.

PTS roll

De större ortssammanbindande näten är tänkta att dras fram till områden där det redan finns, eller där man planerar att bygga accessnät. Dessa mindre nät kan byggas med stöd från det så kallade landsbygdsprogrammet, ett annat EU-stöd.

Det är viktigt att ha en samordning mellan och helhetssyn på stödprogrammen för att utbyggnaden av snabbt bredband ska kunna nå så långt som möjligt. Här kan PTS bidra med en samordning mellan de olika myndigheterna som hanterar EU-stöd. Vidare kan vi använda våra redan upparbetade samverkansforum såsom Länssamverkan Bredband (samverkansgrupp för länsstyrelser och andra myndigheter som arbetar med bredbandsstöd) för att informera om stöden.

PTS kommer att stötta Tillväxtverket under hösten när nästa ansökningsomgång öppnas, och i den fortsatta hanteringen av stöden.

Läs mer om behovskartläggningen och stödet på Tillväxtverkets webbplats.

För mer information:
Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, konsumentmarknadsavdelningen, tfn: 073-644 55 57