PTS underrättar TeliaSonera om att lämna information till grossistkunder

2015-06-18

PTS misstänker att TeliaSonera bryter mot de skyldigheter som företaget har genom att inte lämna information till andra operatörer om de villafastigheter där beställning av fiber skett men där fiberanslutningen inte ännu levererats. Underrättelsen bygger på de skyldigheter PTS beslutat om för TeliaSonera på marknaden för lokalt tillträde.

PTS bedömer att TeliaSonera på begäran av en grossistkund ska lämna information om fastigheter där det finns en beställning av fiber men där fiberanslutningen inte levererats.

Denna information är viktig för att en tillträdande operatör ska kunna planera en eventuell etablering och bedöma om det finns förutsättningar att ansluta tillräckligt många villakunder.

TeliaSonera ska senast den 7 augusti 2015 svara på denna underrättelse.

Länk till underrättelsen

För mer information:
Lars-Göran Hansson, konkurrensavdelningen, tfn: 070-640 58 34
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Marknaden för lokalt tillträde

Lokalt tillträde i grossistledet innebär att operatörer kan koppla samman sitt eget nät med sina slutkunder genom att köpa tillträde till den del av Telia Soneras nät som når fram till kunderna. Tillträdet innebär att operatörerna gör egna investeringar i utrustning i anslutning till Telia Soneras nät.