PTS uppdaterar marknadsanalys som grund för bredbandsstöd

2016-06-17

Post- och telestyrelsen (PTS) har tidigare bedömt att den kommersiella utbyggnaden kommer att täcka åtminstone samtliga tätorter. Den bedömningen kvarstår konstaterar PTS i ett yttrande till Statens jordbruksverk, som använder detta som underlag i sin hantering av bredbandsstöd för landsbygden.

PTS bistår Statens jordbruksverk med årliga analyser av bredbandsutbyggnaden i landet. Förra året gjorde PTS en analys där myndigheten konstaterar att den kommersiella utbyggnaden kommer att täcka samtliga tätorter och antagligen ett antal mindre orter. Denna analys använder Statens jordbruksverk i sin hantering av bredbandsstöd för landsbygden. Den förra analysen användes som underlag för Jordbruksverkets beslut att rikta stödet mot platser utanför tätort.

PTS håller fast vid förra årets analys

PTS har uppdaterat förra årets analys och bedömer att samtliga tätorter och ett antal mindre orter kommer att få bredband genom kommersiell utbyggnad. Dessutom konstaterar PTS att utbyggnaden utanför tätort varit kraftig men att denna utbyggnad skett nästan uteslutande med stödmedel. PTS bedömer därför att förra årets analys fortfarande står sig.

- En förutsättning för utbyggnad är att det finns efterfrågan. Vår analys visar att lokala krafter samordnat sin efterfrågan för att kvalificera sitt projekt för stöd och också arbetat hårt med att sänka projektens kostnader. Det lokala engagemanget och beslut om bredbandsstöd har gjort projekten attraktiva för marknadsaktörer, som hittat affärsmodeller för att få till en utbyggnad i samverkan med lokala insatser. Så utifrån vårt perspektiv har stödet träffat rätt, säger Ann-Sofie Fahlgren.

– En positiv effekt med att behålla nuvarande avgränsning är att det blir konsekvent ifråga om var man får, respektive inte får, använda stöd. Det blir tydligt för alla inblandade – de som redan sökt stöd, de som satt sig in i stödfrågan, marknadsaktörer osv. - vad som gäller. Vår bedömning är att detta kommer att gynna den fortsatta utbyggnaden, fortsätter Ann-Sofie Fahlgren.

Utgångspunkter i analysarbetet

Eftersom EU är med och finansierar bredbandsstödet måste PTS beakta deras regelverk i sitt analysarbete. Enligt EU-reglerna ska det vara sannolikt att infrastruktur för snabbt bredband inte kommer att utvecklas på kommersiella villkor inom tre år.

Enligt det svenska regelverket ska regionala skillnader beaktas i marknadsanalysen. PTS har konstaterat att det finns regionala skillnader men att dessa inte påverkar den bedömning myndigheten gjort kring avgränsningen för det aktuella stödet. Anledningen är att PTS konstaterat att där det i större utsträckning finns tätorter med längre avstånd till närmaste anslutningspunkt finns det stödmedel för sådan utbyggnad i ett annat stödprogram - de regionala strukturfonderna.

Ta del av PTS analys.

Läs mer om Jordbruksverkets bredbandsstöd för landsbygden här.

Information om de regionala strukturfonderna finns här.

Mer information
Ann-Sofie Fahlgren, enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande, tfn: 08-678 55 57
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55