Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet ses över

2016-06-13

PTS och KKV efterfrågar synpunkter inför en översyn av gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet.

För att främja bredbandsutbyggnaden i Sveriges kommuner gjordes 2010 en överenskommelse mellan Post- och telestyrelsen (PTS), Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Konkurrensverket (KKV) om ett antal gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet. Under våren 2016 frånträdde SKL dessa gemensamma principer.

PTS och KKV:s gemensamma uppfattning är att principerna fortfarande i huvudsak är ändamålsenliga, men att en översyn bör göras. Inför denna översyn vill myndigheterna gärna ha in skriftliga synpunkter på hur principerna kan förtydligas och bli mer ändamålsenliga. Principerna behöver också bli mer spridda och kända av fler.

Målsättningen är att principerna ska kunna vägleda kommunerna i hur de ska agera för att värna kommunmedlemmarnas intressen inom bredbandsområdet.

PTS och Konkurrensverket bereder nu alla berörda (kommuner, stadsnät, allmännyttiga fastighetsbolag, branschföreningar, intresseorganisationer, privata aktörer, myndigheter, grossistkunder och alla andra som anser sig berörda) möjlighet att inkomma med synpunkter.

Underlag finns här.

För mer information:
Maria Wieslander, PTS, tfn 08-678 55 00
Björn Axelsson, KKV, tfn 08-700 16 00
eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55