God krishanteringsförmåga inom post- och telesektorn

2014-11-14

Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört risk- och sårbarhetsanalyser av telekomsektorn och postsektorn. Analyserna visar att det finns hot mot bägge sektorerna men att säkerheten generellt är hög.

PTS har i sin roll som sektorsmyndighet i uppdrag att redovisa risk- och sårbarhetsanalyser för telekomsektorn och postsektorn. I analyserna redovisas bedömningar av risker, hot och sårbarheter samt kritiska beroenden för telekom och post.

I årets analyser har man också studerat verksamheterna utifrån ett särskilt scenario, där ett stort skyfall drabbar en fiktiv svensk stad.

Elavbrott fortsatt hot mot elektroniska kommunikationer

PTS värderar i risk- och sårbarhetsanalysen olika hot som kan leda till störningar och avbrott i elektronisk kommunikation och därmed leda till negativa samhälleliga konsekvenser. PTS bedömer att ett av de största hoten mot telekomsektorn fortsatt utgörs av omfattande elavbrott till följd av exempelvis stormar. Elektronisk kommunikation är beroende av en ständig tillgång av el. Telenäten har reservkraft i några timmar, vilket räcker vid majoriteten av de elavbrott som inträffar i Sverige.

Analysen visar också att programvaru- och hårdvarufel och överbelastningar kan utgöra hot mot elektronisk kommunikation.

PTS bedömer att många operatörer inom telekomsektorn har en god krishanteringsförmåga och kapacitet att motstå allvarliga störningar. Samtidigt finns det förbättringspotential, till exempel hos mindre operatörer som inte har en fullt lika väl utvecklad krishanteringsförmåga.

Transporten sårbar aktivitet inom postsektorn

Inom postområdet konstaterar PTS att transporterna mellan terminaler är de mest kritiska aktiviteterna, eftersom all post ska kunna sorteras och skickas till rätt terminal över hela Sverige.

De största hoten som identifierats sammanhanget är störningar i väderlek, flyg- och tågtransport, elektronisk kommunikation och mjukvarufel. I takt med att terminalerna blir färre blir även sorteringen mer sårbar. Här är hot som elavbrott och störningar i datakommunikationen som får de mest omfattande konsekvenserna.

Sammantaget bedöms PostNord Sverige (som under Posten AB ansvarar för den samhällsomfattande posttjänsten) ha en förhållandevis god krishanteringsförmåga, även om man kan identifiera vissa förbättringsområden.

PTS föreslår åtgärder för ökad förmåga

För att öka krishanteringsförmåga inom telekom- respektive postsektorn har PTS föreslagit ett antal olika åtgärder. Inom telekomsektorn rör det sig bl.a. om att utreda ordning och resurser kring transportabla reservelverk, en översyn av insatser som kan behövas för att minska sårbarheten mot logiska hot och en analys av konsekvenser av det pågående teknikskiftet.

För postsektorn föreslår PTS bl.a. att det görs en kartläggning av samhällsviktiga verksamheters beroende av posttjänster för att se om det finns ett behov av och möjlighet att prioritera tillgången till kritisk infrastruktur för den samhällsomfattande posttjänsten. Dessutom ser PTS ett behov av att utvecklasamverkan mellan operatören och de myndigheter som den samhällsomfattande posttjänsten kan vara beroende av vid kriser och störningar.

Läs risk- och sårbarhetsanalysen för sektorn elektronisk kommunikation.

Läs risk- och sårbarhetsanalysen för postsektorn.

Mer information:
Hans Åkermark (telekom), PTS nätsäkerhetsavdelning, tfn: 073-640 58 16
Emma Maraschin (post), PTS postavdelning, tfn: 070-836 56 74
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55