PTS förelägger Teracom att justera priser

2015-04-23

Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger Teracom att rätta till sin prissättning, i enlighet med de skyldigheter som PTS har beslutat om.

Skyldigheterna innebär bland annat att företagets prissättning av utsändning av fri-tv och ljudradio till slutanvändare via marknät ska baseras på företagets bokförda kostnader med påslag för en skälig avkastning på investerat kapital (kalkylränta).

PTS underrättade den 27 mars 2015 Teracom att rätta till sin prissättning eftersom det föreföll som att företaget i prissättningen inte beaktat att PTS den 6 november 2014 sänkte kalkylräntan (WACC) från 9,8 procent till 8,0 procent.

Som svar på underrättelsen har Teracom i en skrivelse till PTS uppgivit att man inte delar PTS uppfattning om hur skyldighetsbesluten ska tolkas och att man inte tänker justera sina priser. PTS förelägger därför Teracom att rätta sig senast den 27 april 2015.

Läs föreläggandet

För mer information:
Anders Öhnfeldt, chef för enheten för utsändnings- och accesstjänster, tfn: 073-644 56 56 eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55

Bakgrund:

PTS beslutade i juni 2013 att Teracom har ett betydande inflytande på marknaderna för utsändning av analog nationell ljudradio samt fri-tv via marknät. PTS har därför infört ett antal skyldigheter för Teracom, för att förhindra att problem uppstår till följd av bristande konkurrens på marknaden. En av dessa skyldigheter innebär att priset för utsändningstjänsterna ska baseras på Teracoms bokförda kostnader samt en skälig avkastning.

Läs mer om skyldigheterna
Läs mer om kalkylarbetet