PTS föreslår förlängt skydd för järnvägens radiokommunikation

2015-04-29

Post- och telestyrelsen (PTS) skickar i dag ut ett förslag till beslut vars syfte är att förlänga det tekniska skyddet för järnvägens kommunikationssystem GSM-R. Skyddet innebär fortsatta begränsningar fram till 1 juli 2016 för de mobiloperatörer som har tillstånd i frekvensbandet 900 MHz närmast det frekvensutrymme som järnvägens kommunikationssystem använder.

Enligt befintliga tillståndsvillkor har mobiloperatörerna rätt att öka sändareffekten den 1 juli 2015. Detta skulle dock kunna störa järnvägens radiokommunikation, eftersom nödvändiga skyddsfilter ännu inte installerats på tågens mottagningsutrustning. Tågoperatörerna, mobiloperatörer och myndigheter har under våren haft en nära dialog för att försöka hitta lösningar på konflikten mellan radiosystemen.

- Det är två viktiga samhällsintressen som måste balanseras – bättre täckning och fungerande och säker tågtrafik. Den slutsats jag har dragit av vårens dialog är att den lösning som nu återstår är att besluta om ytterligare ett år av begränsningar för mobiloperatörerna. Det förslag vi lämnar i dag skulle innebära att de svenska mobiloperatörerna visar ett stort samhällsansvar samtidigt som tågoperatörerna får en ny tidplan som de måste leva upp till, säger Göran Marby, PTS generaldirektör. 

Trafikverket beslutade den 20 mars 2015 att inga tåg som saknar de nödvändiga skyddsfiltren kommer att få trafikera landets järnvägsnät från den 1 juli 2015 av säkerhetsskäl.

- Säker tågtrafik är en av förutsättningarna för ett fungerande samhälle. Det finns en god förståelse bland alla inblandade parter för de säkerhetsrisker som det skulle innebära att inte samtliga tåg har skyddsfilter installerade för att säkerställa kommunikationen mellan lokförare och trafikledning. PTS beslutsförslag kommer att stöttas av Trafikverket med ett beslut om en förskjutning på 12 månader (till 1 juli 2016), säger Torbjörn Suneson, tf generaldirektör Trafikverket.

Beslutsförslaget skickas nu ut på remiss, och remissvar ska lämnas till PTS senast den 14 maj 2015.

Länk till remissen.

För mer information:
Jonas Wessel, chef för spektrumavdelningen, tfn: 073-066 57 58
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55