Nya föreskrifter om krav på radioutrustning

2016-07-06

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om nya föreskrifter om radioutrustning. Föreskrifterna införlivar de delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (radioutrustningsdirektivet) som regeringen har delegerat till PTS.

Radioutrustningsdirektivet är tillämpligt på radioutrustning, dvs. elektriska eller elektroniska produkter som sänder eller tar emot radiovågor för kommunikation eller radiobestämning. Direktivet upprättar en rättslig ram för vilka krav en produkt måste uppfylla för att få tillhandahållas på marknaden och tas i bruk inom EU, samt vem som ansvarar för att säkerställa att dessa krav är uppfyllda.

Radioutrustningsdirektivet införlivades den 13 juni 2016 i svensk rätt genom radioutrustningslagen (SFS 2016:392), radioutrustningsförordning (SFS 2016:394) och den 1 juli 2016 genom PTS föreskrifter (PTSFS 2016:5) om krav m.m. på radioutrustning.

Detta lagstiftningspaket ersätter lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning, förordningen (2000:124) om radio- och teleterminalutrustning och PTS föreskrifter (PTSFS 2004:7) om krav m.m. på radio- och teleterminalutrustning.

Radioutrustning som uppfyller det gamla regelverket får släppas ut på marknaden tom 12 juni 2017 enligt övergångsbestämmelsen i direktivet.

Det nya regelverket har ett bredare tillämpningsområde eftersom det inte längre undantar radio- och tv-apparater och att det genom en ny definition av radiovågor även omfattar radioutrustning som sänder på frekvenser under 9 kHz. Så kallade fasta terminaler, som fastlinjetelefoner eller faxmaskiner, omfattas däremot inte längre.

Till skillnad från den gamla regleringen kommer de nya föreskrifterna som genomför radioutrustningsdirektivet inte bara att ålägga marknadsaktörerna att sätta produkter på marknaden som uppfyller kraven i direktivet utan föreskriver hur de olika marknadsaktörerna ska gå till väga för att säkerställa att produkterna som sätts på marknaden uppfyller föreskrivna krav. Genom att dela upp marknadsaktörerna i olika kategorier blir det tydligare vilka skyldigheter var och en av aktörerna har.

När det gäller radioutrustningens tekniska egenskaper kräver regelverket att utrustning ska vara konstruerad så att den ändamålsenligt använder och stöder en effektiv användning av radiospektrum och därigenom undviker skadlig störning. Syftet med kravet på effektiv spektrumanvändning är att radiospektrum som finns i begränsad mängd används på ett ansvarsfullt sätt. Rent praktiskt betyder detta att det införs krav på mottagaregenskaper för all radioutrustning.

Ta del av föreskrifterna.

Ta del av mer information om det nya regelverket.

För mer information:

Peggy Haase, jurist på PTS spektrumavdelning, tfn: 08-678 55 80

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 00