Skarpt läge för RED från och med 13 juni 2017

2017-06-13

Från och med 13 juni 2017 måste all radioutrustning som släpps ut på marknaden uppfylla kraven i EUs direktiv 2014/53/EU (radioutrustningsdirektivet RED) som beslutades den 16 april 2014. Då upphör den övergångsperiod som gällt mellan det gamla och det nya regelverket.

Utrustning som uppfyller de gamla kraven i det upphävda direktivet 1999/5/EG (R&TTE-direktivet) och som har släppts ut på marknaden senast 12 juni 2017 får tillhandahållas på marknaden, dvs. säljas, även efter detta datum. Utsläppande på marknaden innebär förenklat uttryckt att utrustningen fysiskt befinner sig på EUs inre marknad (som inkluderar även EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein samt Schweiz).

Det saknas fortfarande många harmoniserade standarder för RED. När det gäller kraven i art. 3.1 (elsäkerhets- och EMC-krav) kan tillverkaren använda sig av modul A (tillverkardeklaration) även om inga harmoniserade standarder finns tillgängliga eller används. När det gäller kraven i art. 3.2 och art. 3.3 (radiokrav och övriga krav) måste tillverkaren vända sig till ett anmält organ om det inte finns några harmoniserade standarder publicerade i EUs officiella tidning. Kommissionens har tagit fram en lägesrapport om harmoniserade standarder för RED.

Kommissionen har också publicerat ett vägledningsdokument för RED, den så kallade RED-Guiden.

PTS har tagit fram faktablad för tillverkarens, importörens och distributörens ansvar samt ett faktablad som sammanfattar direktivets märknings- och informationskrav. Informationsbladen samt allmän information om RED finns på PTS webbplats.

Kontaktperson:
Peggy Haase, spektrumavdelningen, tfn: 08-678 55 80