Beslut i tvistlösningsärende mellan Telenor och Telia Sonera angående LLUB

2014-12-18

Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag beslutat i ett tvistlösningsärende som gäller TeliaSoneras prissättning av LLUB-tjänster under 2007 och 2008.

PTS avvisar Telenors begäran om tvistlösning avseende perioden 1 januari 2007–23 april 2008. Det innebär att Telenors begäran inte prövas av PTS eftersom frågan om vilka kostnadsorienterade priser TeliaSonera får ta ut av Telenor för LLUB-tjänster under perioden redan har prövats slutligt av kammarrätten. PTS kan därmed inte pröva samma sak på nytt.

För perioden 24 april–31 december 2008 avslår PTS Telenors begäran om fastställande av vissa priser. Begäran avslås eftersom de priser Telenor vill att PTS ska fastställa är lägre än de som TeliaSonera får ta ut enligt gällande skyldighetsbeslut.

Med LLUB avses tillträde till kopparbaserad infrastruktur i accessnätet.

Ta del av beslutet

För mer information:
Roger Gustafsson, konkurrensavdelningen, tfn 073-644 57 52
PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55