Krisberedskap

Vid en kris är PTS huvudsakliga uppgifter att följa händelseutvecklingen, samla in uppgifter om skeendet samt rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

krisinformation.se – samlad information från svenska myndigheter

Information om aktuella kriser finns på webbplatsen krisinformation.se. Det är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser – före, under och efter krisen. Webbplatsen riktar sig till allmänhet och media och ska underlätta för dig att hitta den information du söker.

PTS ansvar som krisberedskapsmyndighet

PTS är en sektorsmyndighet med särskilt ansvar för krisberedskap och civilt försvar (beredskapsmyndighet). Detta innebär att PTS ska vidta de förberedelser som krävs, och arbeta för att stärka krisberedskapen inom myndighetens ansvarsområden, post och elektroniska kommunikationer.

Det innebär att vi arbetar med åtgärder före, under och efter en kris.

PTS och myndighetens ansvarsområden kan beröras av olika typer av kriser. Det kan handla om störningar och avbrott inom elektronisk kommunikation eller post, samt händelser som påverkar myndighetens interna verksamhet.

Samarbetsforum inom sektorn elektronisk kommunikation

Vid allvarliga störningar och extraordinära händelser i samhället kan Nationella telesamverkansgruppen (NTSG) sammankallas. NTSG är ett frivilligt samarbetsforum med syfte att stödja att den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer återställs vid allvarliga kriser. I gruppen ingår företag, myndigheter och affärsdrivande verk.

Utbildningar och övningar för stärkt krisberedskap

Viktiga verktyg för PTS i beredskapsarbetet är utbildning och övning av aktörer inom myndighetens ansvarsområden. Utbildningar och övningar ska bidra till att stärka förmågan att hantera svåra påfrestningar på samhället, upprätthålla samhälls- och totalförsvarsviktig verksamhet samt stärka förmågan att krishantera så att konsekvenserna för samhället minimeras.

Gemensamt ansvar för robust kommunikation

Att stärka robustheten och tåligheten i näten för elektronisk kommunikation är en del av det förbyggande krisarbete. För att säkerställa en robust kommunikation i hela samhället, fördelas ansvaret på tre nivåer – operatörerna, användarna och staten.

Rimliga krav på driftsäkerhet

Operatörerna är skyldiga att se till att deras nät och tjänster uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. Av reglerna framgår att tele- och internetoperatörerna kontinuerligt bör bedriva ett långsiktigt och systematiskt säkerhetsarbete för att uppnå säkrare elektroniska kommunikationer.

Verksamheten ska dessutom uppfylla krav på stabilitet och tillgänglighet när extraordinära händelser inträffar i fredstid. PTS har tagit fram regler som förtydligar vilka krav som ställs på operatörernas driftsäkerhetsarbete.

Robusthetshöjande åtgärder

PTS finansierar olika åtgärder som bidrar till att stärka robustheten i nät och tjänster. Operatörer har möjlighet att ansöka om finansiellt stöd. 

Totalförsvar och arbete vid höjd beredskap

PTS arbetar också för att sektorerna elektronisk kommunikation och post ska kunna stödja Försvarsmakten och det civila samhället vid höjd beredskap eller krig.