Postnummer

Postnummer är till för att förtydliga och tala om vart en försändelse ska skickas. Dagens system med fem siffror har använts i Sverige sedan 1968. PTS godkänner eventuella förändringar i postnummersystemet.

Postnummerkarta och postnummerkatalog

PostNord gör sammanställningar av postnummer, en karta och en katalog.

Postnummerkarta

Postnummerkartan är en karta över Sverige som visar hur landet är indelat i postnummerområden efter de två första siffrorna. Kartan finns att köpa på PostNords webbsida.

Postnummerkatalog

Sedan 2003 har den fysiska postnummerkatalogen ersatts av information på PostNords webbsida. Man kan också kontakta PostNords kundtjänst.

Den elektroniska katalogen uppdateras varje vecka. Den innehåller intervaller av kommunerna fastställda adresser. T.ex. Storgatan 7-31, Storgatan 2-12. Olika sökmöjligheter finns.

Listor eller datauttag från postnummerdatabasen, t.ex. vilka postnummer som finns i en viss kommun eller annat geografiskt område, sköts på uppdrag av PostNord av PostnummerService i Norden AB, tfn 08-410 239 70, postnummerservice.

Byte av postnummer eller postort

PostNord förvaltar postnummersystemet på uppdrag av PTS.

Det är PostNord som fastställer postnummer och postort, men ansvaret för adresser ligger på kommunerna.

Byte av postnummer eller postortnamn kan ske om särskilda skäl finns, men ändringar i postnummersystemet görs restriktivt och nästan uteslutande för att bättre anpassa systemet till verkligheten, för att underlätta utdelningen och upprätthålla kvalitén. Det är viktigt att fördelarna med en förändring överväger nackdelarna för de hushåll som tvingas byta postadress.

Endast postföretag och kommuner har möjlighet att ansöka om ändringar i postnummersystemet.

En privatperson, vägförening eller byalag som vill ändra postadress (oftast postort) måste därför vända sig till kommunen som skickar ansökan till PostNord. Hos PostNord görs sedan en konsekvensutredning av vad en eventuell förändring innebär för alla som berörs.

Följande villkor måste vara uppfyllda för att ändring av postort ska kunna prövas:

Kommunen ska skicka ansökan till:

PostNord
Postnummergruppen
105 00 Stockholm

 

Postnummer och postorter - historik

Dagens postnummersystem med fem siffror började användas 1968.

Postnummersystemet skapades för att underlätta en rationell och effektiv sortering av de snabbt växande mängderna post. I allt större utsträckning började posten sorteras helt maskinellt på brevterminalerna.

Postnumret kombineras med en postort som fungerar som kontrollsiffran i ett personnummer. Postorten inte behöver inte vara detsamma som mottagarens bostadsort.

Alla postnummer och adresser är registrerade i den så kallade postnummer­databasen. Varje år tillkommer nya postnummer och tusentals nya adresser. Dessa registreras i PostNords system, men även i Skatteverkets folkbokförings­databas, i Lantmäteriets register över belägenhetsadresser och i Statens personadress­register (SPAR). Det är därifrån myndigheter, banker och större företag får adressuppgifter om privatpersoner för sina utskick.

I början av mars varje år genomförs större postnummerförändringar. Ändringarna beror i första hand på att postoperatörerna måste kunna anpassa postutdelningen till ändrade förutsättningar.

Vad används postnummer till?

Postnumren har egentligen bara ett syfte, nämligen att ge information till personal och sorteringsmaskiner om vart en försändelse ska skickas för att kunna delas ut till rätt mottagare.

Det förekommer dock att företag, myndigheter och privatpersoner använder postnummersystemet för helt andra ändamål än det avsedda. Det kan handla om att söka återförsäljare för produkter och tjänster, för transporter, för att fastställa försäkringspremier eller för annan administrativ indelning av områden.

För att hitta till en viss plats bör man använda sig av belägenhetsadresser eller leveransadresser i stället för postadresser. För administrativ indelning är uppgift om kommuntillhörighet, stadsdel eller församling lämpligare än postnummer.

För mer information om postnummersystemet se även: http://www.postnord.se/om-oss/samhalle/postnummer