Frågor och svar för radioamatörer

Vanliga frågor och svar om amatörradio.

Varför har jag inte fått någon räkning för mitt amatörradiotillstånd?

Den 1 oktober 2004 utfärdade PTS föreskrifter om undantag från tillstånds­plikt för vissa radiosändare, däribland radiosändare för amatörradio­verksamhet. Sedan 2004 har därför PTS inte skickat ut några fakturor för amatörradiotillstånd. Ditt amatörradiocertifikat med anropssignal fortsätter dock att gälla även om den på tillståndet angivna tillståndstiden har gått ut.

Vad innebär den s.k. undantagsföreskriften för mig som radioamatör?

Syftet med föreskriften om undantag från tillståndsplikt för radiosändare är att göra det möjligt att utnyttja radioteknik för olika ändamål utan den administrativa och kostnadsmässiga börda det innebär att söka och inneha tillstånd hos PTS.

PTS avsikt är att all frekvensanvändning där myndigheten inte utför någon frekvensplanering i samband med tillståndsgivningen ska undantas från tillståndsplikt.

Om du har amatörradiocertifikat kan du använda ett stort antal frekvensband utspridda i hela radiospektrat. Aktuella bandplaner och signaltrafik­bestämmelser för svenska radioamatörer finns på SSA:s webbplats.

Hur får jag tillbaka min gamla anropssignal i SM-serien?

Den anropssignal som du tidigare fått av PTS i anslutning till tillstånd för amatörradio fortsätter att gälla och kan fortsätta att användas, även om du tidigare till PTS har begärt att ditt amatörradiotillstånd ska återkallas. 

Observera att detta inte gäller om du tidigare har fått ditt amatörradio­tillstånd återkallat av Televerket. Då måste du ansöka om en ny anrops­signal, t.ex i SA-serien hos SSA, eftersom din tidigare anropssignal kan ha tilldelats någon annan radioamatör.

Är du osäker på vad som gäller kan du kontakta PTS.

Hur skaffar jag ett intyg för telegrafi/morse?

Intyg för telegrafi/morse kan utfärdas av SSA.

Hur får jag ett nytt certifikat?

Se ovan under amatörradiocertifikat. Det går bra att kontakta någon av de organisationer som har fått rätt att utfärda amatörradiocertifikat: Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR), Sveriges Sändareamatörer (SSA) eller Frivilliga Radioorganisationen (FRO) för mer information.

Hur får jag en anropssignal?

Prov för amatörradiocertifikat kan avläggas hos de organisationerna som fått rätten att utfärda amatörradiocertifikat enligt ovan.

PTS har tidigare utfärdat anropssignaler med prefixet SM och klubbsignaler med prefixet SK.

Vad gäller för amatörradioklubbar och deras anropssignaler?

PTS har tidigare utfärdat tillstånd och anropssignaler med prefixet SK för klubbsignal. Dessa anropssignaler fortsätter att gälla utan tidsgräns.

PTS utfärdar inga nya anropssignaler för klubbar.

Efter beslutet den 8 december 2012 kommer istället SSA att utfärda nya anropssignaler för klubbar.

Anropssignaler för amatörradioklubbar med militär anknytning utfärdas av FRO i samråd med SSA och ges prefixet SL.

Får jag byta anropssignal från SA till SM?

Nej, eftersom PTS inte tilldelar nya anropssignaler, är det inte heller möjligt att byta en anropssignal i SA-serien mot en anropssignal i SM-serien.

PTS byter inte heller ut tilldelade anropssignaler inom SM-serien.

Jag vill resa utomlands och bedriva amatörradio­verksamhet där. Vad behöver jag visa för den utländska administrationen/telemyndigheten i sådana fall?

Du behöver visa upp ett giltigt amatörradiocertifikat eller motsvarande handling (se nedan).

Du bör före utresan kontakta telemyndigheten i det land du ämnar besöka för att få fullständig information om vilka lokala bestämmelser som gäller. SSA kan också bistå med goda råd om du önskar ta med dig din amatör­radio­utrustning på utlandsresan.

Om du har ett amatörradiocertifikat utfärdat av PTS som även är kombinerat med tillståndsbevis för användning av amatörradiosändare där giltighetstiden för tillståndet har utgått kan du använda PTS följebrev enligt nedan. Där finns information om att det inte längre råder tillståndsplikt för amatörradio­sändare i Sverige och att tillståndet gäller även om tidsgränsen har gått ut.