Tekniktermer

Här finns kortfattad information om system, tillämpningar och olika typer av t.ex. överföringstekniker.

För att lättare finna rätt har en indelning efter tjänster gjorts. Information om t.ex. den digitala mobilradiotekniken TETRA ligger under tjänsten ”mobil radio” och exempel på användningar som är undantagna från tillståndsplikt, t.ex. trådlösa hörlurar, återfinns under ”lågeffektsutrustning”. Informationen är av statisk karaktär, den ändras inte så ofta.

Mobil radio

Mobil radio är system för radiokommunikation där minst en enhet kan användas under förflyttning inom ett geografiskt område. Till mobil radio räknas bl.a. mobiltelefonitekniker som UMTS, GSM, UIC och CDMA2000. Dit räknas även ERMES och privat landmobil radio som TETRA, Mobitex etc.

Fast radio

Fast radio består i huvudsak av radiolänkar för överföring av tal och data i områden där det är ekonomiskt fördelaktigt jämfört med kabeldragning. Fast radio kan även bestå av kommunikation från en sändare till ett flertal mottagare, s.k. punkt till multipunkt.

Satellitkommunikation

Satellitkommunikation sker förutom mellan jord och satellit och vice versa även mellan satelliter. Satelliterna delas ofta in i GSO, geostationära, och NGSO, icke geostationära, beroende på sina banor kring jorden. Bland användningsområdena kan nämnas utsändning av TV och radio, fast bredbandig access till hushåll och företag, fasta teleförbindelser, mobila kommunikationer till satellittelefoner och terminaler i fordon och på båtar och satellitnavigering.

Rundradio

Rundradio är benämningen på utsändning av TV och radio till allmänheten. Rundradio inbegriper även de nya digitala systemen DAB och DVB.

Sjöfartsradio

Till sjöfartsradio räknas system såsom maritim mellanvågsradio, kortvågsradio och VHF, samt nödradiosystem t.ex. GMDSS, Global Marine Distress and Safety System.

Luftfartsradio

Luftfartsradio omfattar kommunikation till och från flygplan, bl.a. flygledningsradio. Andra system med anknytning till luftfart, såsom landningssystemet DME räknas som radionavigering.

Lågeffektsutrustning

Utrustning med låg uteffekt avsedd för överföring av data eller tal över korta avstånd, även benämnd Short Range Device, SRD. Exempel på sådan utrustning är radiostyrning, dörröppnare för bilar, olika typer av larmöverföring, telemetri, audioprodukter som trådlösa högtalare, hörlurar och mikrofoner osv. De kräver i regel ej individuellt radiotillstånd.

Vetenskap

Vetenskapen nyttjar radio bl.a. inom områdena radioastronomi, jordutforskning och rymdforskning. Frekvenserna ligger ofta i de högre banden.

Amatörradio

Amatörradio finns i de flesta banden och innefattar allt från talkommunikation i LF-banden till satellitkommunikation i GHz-området.

Diverse teknikområden

Under diverse teknikområden beskrivs dels nya tekniker som t.ex. PLT, Power Line Transmission, UWB, Ultra Wide Band, ISM-tillämpningar, Industrial, Medical, Science men även traditionella tekniker såsom t.ex. radar och andra radionavigeringssystem.