Förbud mot störsändare

Det är förbjudet att i Sverige inneha störsändare (till exempel sändare som används för att störa mobiltelefoni). Den som innehar en störsändare i Sverige kan dömas till böter eller fängelse.

Användning av störsändare kan orsaka mycket stora skador på kommunikationssystem som är nödvändiga för samhället, till exempel mobiltelefoni eller räddningstjänstens radiokommunikation. Förbudet gäller med några få undantag:

Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk får inneha störsändare. Även Polismyndigheten får inneha störsändare för viss verksamhet.

PTS och Elsäkerhetsverket får också inneha störsändare i samband med utövande av marknadskontroll.

PTS kan även besluta om undantag från förbudet att inneha störsändare för Kriminalvårdsstyrelsen, för att störsändare ska kunna användas på fängelser.

Förbudet mot innehav av störsändare följer av 3 kap. 14 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt 14 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation.