Abonnemang

Här finns frågor och svar om telefonabonnemang.

   

 

 

Vad är ett telefonabonnemang?

För att kunna ringa från det fasta telefonnäten krävs ett telefonabonnemang för konsumenten. För att kunna erbjuda telefonabonnemang måste operatören ha tillgång till accessnätet. Accessnätet är den del av telenätet som går mellan abonnenten och lokalstationerna i de allmänna telenäten, dvs. "den sista biten" av telenäten som når in i huset hos abonnenten.

Vad ska jag tänka på om jag vill byta abonnemang?

PTS rekommenderar att du noga läser avtalsvillkoren. Var exempelvis uppmärksam på eventuella bindningstider och vad som gäller om du vill byta operatör under kontraktsperioden. Det är också viktigt att jämföra priser. Operatörerna kan paketera sina erbjudanden på olika sätt. Som konsument behöver du skaffa dig en samlad bild av vad både abonnemang och samtal kostar med olika operatörer. En operatör kan erbjuda låg abonnemangskostnad och höga samtalsavgifter eller vice versa. Ta även reda på vad tjänsten omfattar – t.ex. vilka samtalsslag och vilka tilläggstjänster som operatören erbjuder. Vad ingår i priset och vad måste du betala extra för?

Det är också bra att kontrollera hur du kontaktar operatören vid problem och frågor. Exempelvis har vissa operatörer endast en webb-baserad kundtjänst och andra går att nå på telefon. Om du tycker att det är viktigt att komma fram till kundtjänst, prova hur kundtjänsten fungerar.

Kan man teckna ett nytt abonnemang hos andra bolag än Telia?

De flesta bolag som erbjuder abonnemang erbjuder även nytecknande av abonnemang. Flera erbjuder även installation av abonnemang till nybyggda hus. Kontakta den operatör som du är intresserad av för mer uppgifter.

Kan jag säga upp mitt abonnemang och ändå ha kvar min ADSL-tjänst?

Det finns ingen skyldighet att erbjuda enskilda konsumenter och företag bredbandsanslutning utan att ställa krav på att kunden även har ett telefonabonnemang. Du bör därför fråga din bredbandsleverantör om det är möjligt att ha bredband utan telefonabonnemang, innan du säger upp ditt telefonabonnemang.

Läs mer om bredband utan telefonabonnemang.

Vad bör jag tänka på när jag vill säga upp mitt abonnemang?

Det finns inga lagliga formkrav för uppsägning av avtal. Avtalsvillkor som ställer krav på skriftlig uppsägning är att anse som oskäliga. Muntliga uppsägningar ska kunna göras gällande på samma sätt som skriftliga. PTS rekommenderar ändå att du ur bevishänseende gör en skriftlig uppsägning (via e-post, fax eller brev) och ber att operatören skickar en uppsägningsbekräftelse, där datumet för uppsägningen bekräftas, till din e-post eller per brev. Spara alltid en kopia av din skriftliga uppsägning såväl som uppsägningsbekräftelsen.

Innan du säger upp ditt abonnemang bör du se över ditt avtal - har du bindningstid och/eller uppsägningstid? Kommer det kosta dig något att frånträda avtalet med din gamla operatör?

Du bör även meddela dina förvals- och prefixoperatörer om att du sagt upp ditt abonnemang eller att du byter telefonnummer. Det räcker alltså inte med att du bara säger upp abonnemanget hos abonnemangsoperatören.

Min operatör har höjt priset?

PTS reglerar inte slutkundspriser (dvs. det pris en operatör tar ut för att leverera en tjänst till en slutanvändare). Däremot reglerar PTS vilka priser som tas ut mellan operatörerna.

Det finns dock regler i lagen om elektronisk kommunikation om vad en operatör måste göra vid ändringar i avtalsvillkor eller priser. När en ändring i villkoren genomförs, som inte är till uppenbar fördel för abonnenten, måste operatören

  • informera abonnenten om villkorsändringen senast en månad innan den träder i kraft
  • informera abonnenten om dennes rätt att utan avgift säga upp avtalet innan ändringen träder i kraft.

Vad bör jag tänka på vid telefonförsäljning?

  • Var tydlig med att tacka nej om du inte vill ingå något avtal. PTS får många klagomål där abonnenter fått sitt telefonabonnemang felaktigt överflyttat till en ny operatör. I flera fall har en försäljare ringt upp och trots att konsumenten bara gått med på att få skriftlig information finner han eller hon senare att telefonabonnemanget flyttats över till en ny operatör.
  • Om du ingår avtal per telefon, be om exakt information om vad avtalet innebär för dig. Be också att få avtalet och allmänna villkor hemskickade till dig, samt information om ångerrätten.
  • Be att säljaren klart och tydligt informerar om syftet med samtalet.
  • Be om att få namn, telefonnummer och adress till säljaren (kundtjänst) ifall du har följdfrågor eller vill ångra ditt köp.

Hur gör jag för att slippa telefonförsäljare?

Om du anmäler dig till NIX-Telefon kan du undvika att få sälj- och marknadsföringssamtal.

Vad innebär ångerrätten?

För information om ångerrätten hänvisar vi till Konsumentverket.

Vad kan jag göra om ett bolag felaktigt tagit över mitt fasta telefonabonnemang?

Om du anser dig ha blivit felaktigt ansluten till ett bolag vill vi rekommendera dig att snarast möjligt kontakta den operatör du vill vara kund hos och be denne att hjälpa dig att bli överflyttad dit. Du bör också ta kontakt med operatören som felaktigt har anslutit dig dels för att bli borttagen ur operatörens kundregister och dels för att rikta eventuella ersättningsanspråk mot operatören för de merkostnader du haft.

Om du inte kan komma överens med den operatör som felaktigt tagit över ditt abonnemang kan du kontakta Telekområdgivarna. Du kan även ta hjälp av konsumentvägledaren i din kommun eller anmäla det till Allmänna reklamationsnämnden. Du kan också göra en anmälan om negativ avtalsbindning till Konsumentverket.

Får man ingå muntliga avtal?

Ja, men operatören ska kunna styrka att det finns ett avtal mellan er. Kräv att få lyssna på eventuell ljudfil. Kan bolaget inte styrka det muntliga avtalet ska du kräva att bolaget avregistrerar dig som kund så snart du fått klartecken att abonnemanget är öppet hos det bolag du hade innan.

Telebolaget hävdar att det finns en bindningstid på mitt abonnemang

Om bolaget inte kan bevisa att det finns ett avtal mellan er kan det inte heller hävda att det finns en bindningstid. Har bolaget ändå lagt in en bindningstid för ditt abonnemang ska du kräva att de tar bort den.

Jag vill inte att mina samtal går via bolaget som gjort fel under den tid det tar att flyttas tillbaka

Du kan använda prefix för att ringa med ett annat bolag. Kontrollera vilket prefix du ska använda genom att kontakta bolaget du vill ringa med.

Hur gör jag med eventuella fakturor från bolaget som anslutit mig felaktigt?

Om det inte finns ett avtal mellan er kan du tillbakavisa fakturan skriftligen med hänvisning till att avtal saknas. Ta gärna hjälp av din lokala konsumentvägledning med att tillbakavisa fakturan. Behåll en kopia av din skrivelse. Hjälper inte detta kan du kontakta Telekområdgivarna.

Vad gäller vid överflyttning av abonnemang utan abonnentens samtycke?

Både muntliga och skriftliga avtal gällande elektroniska kommunikationstjänster är giltiga. Om ett bolag felaktigt tagit över en konsuments fasta telefonabonnemang bör konsumenten kontakta operatören som gjort fel och kräva att få bevis på att ett skriftligt eller muntligt avtal ingåtts.

Om en operatör ansluter en abonnent utan att det finns ett avtal kan detta anses utgöra så kallad negativ avtalsbindning. Detta är en typ av vilseledande marknadsföring enligt marknadsföringslagen (§ 12). Tillsynsmyndighet för marknadsföringslagen är Konsumentverket.

Konsumentverket kan efter anmälan välja att driva frågan till Marknadsdomstolen som kan förbjuda operatören att marknadsföra på detta sätt.

Vad ska jag göra vid tvist med teleoperatören?

Om du inte kan komma överens med den operatör/leverantör som du anser har agerat felaktigt, exempelvis då du anser att denne felaktigt tagit över ditt abonnemang eller fakturerat dig fel, kan du vända dig till Telekområdgivarna för att få hjälp. Du kan även få information om konsumentvägledning på KOV:S webbplats.

Du kan även kontakta Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som prövar vissa tvister. ARN prövar dock inte alla tvister. För att ARN skall kunna pröva en tvist som rör telefonitjänster krävs det bland annat vanligtvis att tvisten omfattar ett belopp om minst 1.000 kronor. Om tvisten inte kan prövas av ARN kan du alltid vända dig till tingsrätten.

Vad kan jag göra om ARN inte prövar min tvist?

PTS anser att såväl konsumenter som andra abonnenter (exempelvis småföretagare) bör ges bättre möjligheter än de har idag att få tvister prövade utanför domstol med tanke på att det dels finns en beloppsgräns på 1.000 och dels att inte alla tvister prövas.

En abonnent som har en tvist med en operatör, och inte kan få sin tvist prövad i ARN, kan kontakta Näringsdepartementet och Justitiedepartementet för att påpeka problemet att man som enskild i vissa fall måste vända sig till allmän domstol för att få en tvist prövad.

Vad ska jag göra om jag inte får telefonen inkopplad efter flytt?

Du bör fortsätta ha kontakt med det telebolag du är abonnent hos. Om du drabbas av merkostnader när du inte kan använda den fasta telefonen, bör du notera kostnaderna och begära ersättning för dem. Det kan gälla kostnader för mobilsamtal, vidarekoppling från fasta telefonnumret till mobilnumret och eventuellt inkomstbortfall. Om telebolaget inte vill kompensera dig för merkostnaderna kan du göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden, förutsatt att tvisten gäller ett belopp över 1000 kr. Du kan få hjälp hos Telekområdgivarna, eller hos konsumentvägledningen i din kommun.

Jag har bytt abonnemangsleverantör och ska snart flytta – hur gör jag för att inte drabbas av problem?

Kontrollera med telebolaget du vill bli kund hos om de kan garantera att de kan flytta dig utan fördröjning. Granska om det står något i avtalet med telebolaget om hur du kompenseras om den avtalade tjänsten inte levereras i tid.

Får jag behålla mitt telefonnummer om jag byter operatör för abonnemang?

Ja, du behåller ditt telefonnummer. Telia Sonera producerar abonnemanget som de andra operatörerna återförsäljer.  

Kan jag flytta mitt fasta nummer till mobilen?

Flera mobiloperatörer erbjuder numera möjlighet att flytta ett fast telefonnummer till mobiltelefonen. Det ger en möjlighet att spara in på abonnemangsavgiften. Det innebär att det fasta telefonabonnemanget avslutas, något som inte alltid varit tydligt för konsumenter som köper tjänsten.

Det är viktigt att tänka på konsekvenserna om du avslutar det fasta abonnemanget. Det kan bland annat innebära att trygghetslarm eller hemlarm som går via det fasta telenätet upphör att fungera. Tänk också på att kolla att du har bra mobilmottagning hemma. Om du har bredband via ADSL bör du kolla med din bredbandsleverantör om det går att behålla tjänsten trots att det fasta abonnemanget avslutas.

Tänk också på att om du ändrar sig och vill få tillbaka ditt fasta telefonabonnemang tar operatören ut avgift för nyteckning av fast abonnemang.

Telekområdgivarnas webbplats kan du läsa mer om mobil hemtelefoni och vad du bör tänka på innan du väljer detta alternativ. Informationen hittar du under rubriken Mobil telefoni / Olika sätt att ringa / Mobil hemtelefoni.

Till sidans topp