Mobiltelefon på flyg

Frågor och svar om att använda mobiltelefon på flyg.


Får jag som flygresenär prata i mobiltelefon på flygplan?

Ja, men det måste finnas ett radionät ombord. Det är varje flygbolag som bestämmer om en operatör, förutsatt att denne har radiotillstånd, får installera nätet ombord. Ett sådant nät måste alltså uppfylla alla flygsäkerhetskrav.

Även om ett ombordnät är tillgängligt kan personalen, av flygsäkerhetsskäl, i särskilda situationer begränsa rätten att få använda mobilerna. Höjdkravet på över 3 000 meter över mark måste alltid efterlevas.

Hur fungerar det med mobiltelefoni på flygplan?

Mobil radiokommunikation ombord innebär att systemet lägger en ”brusmatta” i kabinen som förhindrar att mobilterminalerna får kontakt med marknäten. Terminalerna tvingas i stället in i ombordsystemet som via satellit kommunicerar med marknäten.

Kan man använda sin egen mobiltelefon?

Ja, EU:s tvingande regler gör det enklare för flygresenären eftersom den egna mobilen och det egna abonnemanget kan användas. Även för operatörer som vill installera radionät ombord underlättar EU:s regler eftersom tillståndshanteringen blir enklare.

Vad kostar det att ringa med mobiltelefon på flygplan?

Ombord kan andra priser än marktaxan gälla för att ringa eller använda andra mobiltjänster.

Vilka internationella bestämmelser reglerar mobiltelefoni på flygplan?

Internationellt har länge diskuterats att harmonisera användningen av mobil kommunikation ombord för telefoni, internetuppkoppling m.m. CEPT har försökt få Europa att införa mobil radiokommunikation i GSM1800-bandet så att flygresenärer ska kunna använda sina egna mobiler. De beslut som fattats har dock inte införlivats i någon nämnvärd omfattning.

EU-kommissionen beslutade i april 2008 (pdf, nytt fönster) att harmonisera användningen och tvinga medlemsstaterna att öppna GSM1800-frekvenserna för radioanvändning på flyg på vissa tekniska villkor och endast över 3 000 meter över mark. Kommissionen rekommenderar (pdf, nytt fönster) också medlemsstaterna att iaktta principen om ”mutual recognition”, dvs. att operatören inte ska tvingas inhämta tillstånd från varje stat ett flygplan passerar. Vidare ska tillsynen samordnas inom EU.

Sverige uppfyller redan EU-kraven. Radioanvändning för GSM1800 på flyg är sedan den 1 juli 2007 undantaget från tillståndsplikt i Sverige. En förutsättning är att det finns ett radiotillstånd från den stat där flygplanet är registrerat och att systemet ombord endast används över 3 000 meter över mark. Dessutom måste de harmoniserade tekniska kraven iakttas.

Har PTS meddelat tillstånd till någon operatör för mobiltelefoni på flygplan?

PTS hörde till de radiomyndigheter som var först i Europa med att meddela tillstånd för mobiltelefoni på flygplan. Redan i juni 2006 fick den norske operatören Telenor Mobile Aviation AS tillstånd att använda GSM1800 på flygplan över Sverige, några månader senare det schweiziska bolaget OnAir.

Kan man använda 3G?

3G-näten kan ännu inte brukas för att prata i mobilen på flygplan. Den tekniska reglering som tagits fram gäller än så länge bara GSM1800.

Kan man använda mobilen precis som man gör på marken?

Ja, man använder sin mobil på samma sätt som på marken.

Störs inte flygplanets utrustning längre?

Det är internationella säkerhetsbestämmelser i samband med flygverksamhet som reglerar installation och användning av radioutrustning ombord. En förutsättning är alltså att ombordsystemet är certifierat och uppfyller flygsäkerhetskraven.