Specificerad telefonräkning

Här hittar du frågor och svar om vilka uppgifter en specificerad telefonräkning minst måste innehålla. Observera att du alltid har rätt att begära en ospecificerad räkning om du vill.


arrow Minimikrav på specificerad telefonräkning

BenämningKommentar och exempel

Samtalsslag

Samtalsslag ska anges enligt tjänsteleverantörens egen prislista för debiterade samtal. För samtal ringda eller mottagna i utlandet behöver endast land och operatör anges.

Exempel:

Nationella samtal dagtid
Nationella samtal kvällstid
Obegränsat antal samtal under en tidsperiod samtal till mobiltelefon
Betalsamtal
SMS
Lyssna av röstbrevlåda
Videosamtal
Samtal ringda i utlandet
Samtal mottagna i utlandet


Antal samtal

Antal samtal eller enheter ska anges för varje samtalsslag i de fall prislistan anger pris per samtal eller enhet.

Exempel:

Nationella samtal - 123 stycken
Obegränsat antal samtal en månad 300 kr inkl moms.


Observera att i det fall man erbjuder obegränsat antal samtal under en tidsperiod, men tar ut en öppningsavgift per samtal, ska antal samtal anges.

Kostnad per enhet

Kostnad per enhet ska anges för varje samtalsslag. Enheten kan vara minutkostnad om samtalen mäts i tid, kostnad per Mbyte om det avser datamängd eller pris per styck om det avser SMS.

Exempel:

0,09 kronor per minut
10 kronor per MB
1,25 kr per styck

Total samtalstid

Total samtalstid ska anges för varje samtalsslag i de fall prislistan anger pris för samtalstid. Om samtalen mäts i mängd ska det istället vara total mängd.

Exempel:

2 timmar 45 minuter 23 sekunder eller hh:mm:ss 2:45:23 1,56 MB

Totalkostnad

Totalkostnad ska anges för varje samtalsslag. Det ska framgå om kostnaden är inklusive eller exklusive mervärdesskatt. Det ska även framgå om kostnaden är inklusive eller exklusive öppningsavgift.

Exempel:

14,85 kr inkl moms.

Kostnaden inkluderar öppningsavgift.

Öppningsavgift tillkommer.

Mervärdesskatt (moms)

Mervärdesskatt ska anges i kronor som den totala mervärdesskatten eller per samtalsslag.

Exempel:

Moms tillkommer med 78,45 kr.

Moms ingår med 78,45 kr.

Öppningsavgift

Öppningsavgift ska särredovisas och anges antingen som totalsumman för alla öppningsavgifter under räkningsperioden (inklusive eller exklusive mervärdesskatt) eller antal samtal där öppningsavgift debiteras och öppningsavgift per styck.

Exempel:

Öppningsavgift totalt 49,20 kr inkl moms. Totalt 123 samtal. Öppningsavgift 0,40 kr/st inkl moms.

Vidarefakturerade samtal

För samtal, t.ex. betalteletjänster, som abonnenten inte kan reklamera hos fakturerande tjänsteleverantör, ska kontaktuppgifter anges i anslutning till samtalsspecifikationen. Kontaktuppgifterna ska åtminstone bestå av företagets namn samt telefonnummer och/eller e-postadress till kundtjänst.

Exempel:

Betalsamtaltjänster från Yabbadabadoo 340,00 kr

Yabbadabadoo, kundtjänst tel 08-xxx xx xx

Fasta återkommande avgifter

Fasta återkommande avgifter såsom abonnemangsavgift och avgift för röstbrevlåda och andra tilläggstjänster ska anges på den specificerade räkningen.

Exempel:

Talsvar 25,00 kr/månad

Engångsavgifter

Engångsavgifter såsom anslutningsavgift ska anges.

Exempel:

Anslutningsavgift 395,00 kr

Räkningsperiod

Räkningens period ska anges med både start och slutdatum. I de fall vissa poster avser annan period ska det framgå (t ex att samtal avser föregående kvartal och abonnemangsavgift avser kommande kvartal).

Exempel:

Räkningen avser perioden 1/1 – 31/3 2006.

Debiteringsintervall

Debiteringsintervall ska anges om tjänsteleverantören tillämpar annat debiteringsintervall än 1 sekund eller 1 kilobyte.

Exempel:

Debitering sker per påbörjad 10 sekunders period.

arrow Hur detaljerad kommer min telefonräkning att bli?

En utgångspunkt är att den prisinformation som ditt telebolag har ska återspeglas i räkningen så att det är lätt att följa upp pris och kostnader. Du har också alltid rätt att begära en ospecificerad räkning om du önskar.

arrow Måste alla samtal specificeras?

Vissa samtal får inte specificeras. Detta gäller till exempel frisamtal till Bris, kvinnojour och andra avgiftsfria samtal, normalt kopplade till ett 020-nummer. Samtal som operatören själv prissatt med 0 kr, till exempel inom eget nät eller upp till ett visst belopp bör däremot specificeras.

Vid mobilsamtal ringda eller mottagna i utlandet behöver endast kostnad, land och operatör anges. I övrigt ska alla samtalsslag specificeras enligt PTS regler, vilket dock inte innebär krav på specificering av varje ringt samtal.

arrow Krävs specifikation för kontantkorts användning?

Nej. Du har inte rätt att få en specificerad räkning för så kallade förbetalda abonnemang (exempelvis förbetalda telefonkort eller kontantkort). Om du däremot har ett förbetalt abonnemang och även får en telefonräkning så ska räkningen vara specificerad.

arrow Ska det alltid vara gratis att få en telefonräkning? Om det ska vara kostnadsfritt att få en specificerad räkning – hur kan då mitt telebolag ta ut en fakturaavgift?

PTS tolkar lagen om elektronisk kommunikation att den inte avser att förbjuda fakturaavgifter på området för elektroniska kommunikationer. Syftet med lagen är att operatörerna inte ska få ta något extra betalt för att specificera räkningen enligt PTS regler.

arrow Mitt telebolag har redan bra räkningar med mer information än de regler som PTS nu tagit fram. Kommer de att försämra min telefonräkning nu?

PTS regler är minimireglering. Det är alltså fullt möjligt för ditt telebolag att inkludera andra uppgifter än de som enligt reglerna måste vara med. Vissa samtal får dock inte specificeras. Detta gäller frisamtal till exempelvis till Bris, kvinnojour och andra avgiftsfria samtal.

arrow Jag tycker att kraven är för lågt satta. Jag vill se alla samtal som jag har ringt och vad de kostar. PTS borde ställa högre krav på räkningarna.

PTS bedömer att reglerna är befogade. Vi har prioriterat att ha med de avgifter som ofta är kostsamma och som har stor inverkan på ett samtals totala pris. Exempel på detta är öppningsavgift och debiteringsintervall. Samtidigt ska inte reglerna vara allt för detaljerade. Det finns dock inget som hindrar telefonbolagen från att ha fler uppgifter.

Våra undersökningar visar också att det viktigaste för abonnenterna är att få "dyra" samtal specificerade. Få är intresserade av att få varje samtal redovisat.

arrow Vad ska jag göra om jag inte tycker att min telefonräkning är tillräckligt specificerad för att jag ska kunna kontrollera mina kostnader?

Börja med att kontakta ditt telebolag och berätta hur du skulle vilja att telefonräkningen förbättras. Du kan även anmäla till PTS om du misstänker att ditt telefonbolag inte följer PTS regler för specificerade räkningar.

arrow Hur kommer PTS att följa upp att telebolagen verkligen specificerar sina räkningar på rätt sätt?

PTS kommer att följa upp de klagomål som kommer in och vid behov också göra egna undersökningar av telebolagens räkningar. Om vi märker att operatörerna inte följer föreskrifterna har vi möjlighet att underrätta och förelägga dem om att göra detta.

arrow Kan inte PTS förbjuda telebolagen att ta ut öppningsavgift och ha långa debiteringsintervall som kostar pengar för oss konsumenter?

PTS har inga möjligheter att bestämma vilket pris som ett telebolag ska ta ut av abonnenter men vi kan kräva att bolagen tydligt informerar om vilka priser och regler de har. Detta gör det möjligt för abonnenterna att välja bolag som har låga öppningsavgifter eller korta debiteringsintervall.

arrow Räcker det att mitt telefonbolag skickar ut räkningen elektroniskt, till exempel via e-post eller via en webbtjänst?

Du kan komma överens med din operatör om att få fakturan i elektronisk form. Kunder som fick sin faktura elektroniskt redan innan föreskriften om specificerade räkningar trädde i kraft anses ha en sådan överenskommelse.

arrow Jag har ett funktionshinder som gör att jag har svårt att läsa en telefonräkning i pappersformat. Hur ska jag kunna kontrollera min räkning?

Ditt telefonbolag ska på begäran ge dig som är funktionshindrad en specificerad telefonräkning i PDF-format (Portable Document Format). PDF-formatet ska vara tillgängligt för dem som använder vanliga skärmläsare. Räkningen ska skickas till abonnenten via e-post eller via e-faktura. Det ska inte kosta något extra för att få den specificerade telefonräkningen på detta sätt.

Vissa telebolag underlättar redan idag för funktionshindrade genom att kundtjänsten läser upp telefonräkningen för den som önskar. Hör med ditt telebolag vilka möjligheter som finns.