Pilotprojekt på Gotland: utökad reservkraft till mobilnäten för att hantera långvariga strömavbrott

2019-05-09

Telefoni och internet behöver el för att fungera. I värsta fall kan avbrott i elförsörjningen påverka möjligheten att nå nödnumret 112. Post- och telestyrelsen (PTS) inleder ett pilotprojekt på Gotland för att säkerställa att yttäckande mobilnät fungerar även vid långvariga strömavbrott.

Teleoperatörerna ansvarar för att nät och tjänster fungerar. Även om strömavbrott i första hand är ett ansvar för elbolagen är teleoperatörerna skyldiga att leva upp till vad som i lagen kallas rimliga krav på driftsäkerhet. Det är den grundläggande nivån av driftsäkerhet som elektroniska kommunikationsnät och -tjänster alltid måste nå upp till, oavsett strömavbrott eller andra påfrestningar.

Vad som avses med rimliga krav på driftsäkerhet framgår av PTS regler som från den 10 juni 2020 bland annat ställer specifika krav på hur länge (antal timmar) det ska finnas reservkraft vid strömavbrott.

Elbortfall är ett problem för teleoperatörer

Elektroniska kommunikationer är starkt beroende av el och bortfall av elförsörjning är ett stort problem för teleoperatörerna. Därför är elförsörjning och reservkraft prioriterade områden i PTS arbete med att stärka skyddet av elektroniska kommunikationer. Operatörer och andra företag bygger in säkerhet i sina system utifrån kommersiella grunder och rättsliga krav. I de fall där det inte finns rättsliga krav eller ekonomiska incitament för operatörerna att erbjuda god robusthet kan PTS bidra med medel.

Förra sommarens återkommande strömavbrott på Gotland och öns strategiska läge ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv har lett fram till att PTS valt att genomföra ett pilotprojekt för att säkerställa mobilnätens funktion även vid långvariga strömavbrott. Målet är att säkerställa utomhustäckning i yttäckande mobilnät i upp till tio dygn.

Reservkraft för grundläggande täckning

PTS har gjort bedömningen att det inte är rimligt att ålägga operatörerna att förse varje basstation med reservkraft för längre tid. Med dagens teknik skulle det i praktiken handla om dieselaggregat som löpande måste tankas, testas och underhållas. Kostnaderna skulle bli orimligt höga. Myndigheten anser att det inte är ett rimligt krav på driftsäkerhet att operatörerna, och indirekt deras abonnenter, ska bekosta nät och tjänster som fungerar helt oberoende av ordinarie elförsörjning.

PTS har initierat ett pilotprojekt på Gotland med syftet att identifiera vilken reservkraft som behövs för att mobilnäten ska ha grundläggande täckning, så att det går att ringa och surfa även vid längre elavbrott. Det handlar dock inte om att mobilnäten ska ha full kapacitet och den inomhustäckning man kanske är van vid normalt. Det är en grundläggande funktion med utomhustäckning som vi vill säkerställa. Som användare kan man behöva gå utomhus för att få täckning under ett långvarigt elavbrott och det kan gå långsammare att surfa än normalt.

Pilotprojektet startar under 2019 och beräknas ta ett par år att genomföra och utvärdera.

Flera åtgärder för robustare elförsörjning

Utöver pilotprojektet på Gotland arbetar PTS med ytterligare åtgärder för att skapa robustare elförsörjning för elektroniska kommunikationsnät – och tjänster. Det handlar om åtgärder som stärker förmågan till reservelsförsörjning för centrala noder i Sveriges internetinfrastruktur, det kan handla om ytterligare reservelaggregat, men även att öka uthålligheten för befintliga installationer.

PTS arbetar även på andra sätt med att möta samhällets behov av elektronisk kommunikation vid händelser som kan leda till svåra påfrestningar på samhället. Robusthetsåtgärder genomförs i samarbete med marknadens aktörer för att stärka nät och tjänster så att konsekvenser av allvarliga händelser ska kunna minimeras. På vår webbplats kan du läsa mer om andra åtgärder som vi har genomfört.  Kommentarer [0]