Positiva samhällsekonomiska effekter av PTS inkluderande telefonitjänster

2022-02-09

PTS har låtit genomföra en samhällsekonomisk analys av de inkluderande telefonitjänster för personer med funktionsnedsättning som myndigheten upphandlar på uppdrag av regeringen. Analysen visar att tjänsterna ger positiva samhällsekonomiska effekter.

 Tre av de tjänster som PTS upphandlar är:

  • Bildtelefoni.net, som tolkar telefonsamtal mellan talad svenska och svenskt teckenspråk. Den är i kronor räknat den största tjänsten.
  • Teletal, som erbjuder en stödperson under telefonsamtalet. Stödpersonen kan hjälpa till med minnesanteckningar, svårförståeligt tal och stöd vid andra kognitiva problem. Teletal är den minsta av de tre tjänsterna.
  • Texttelefoni.se, som förmedlar samtal mellan talad svenska eller engelska till skriven svenska eller engelska.

I syfte att analysera tjänsternas nytta och för att få underlag för framtida utformning av tjänsterna har PTS låtit konsultföretaget A-focus beräkna den samhällsekonomiska nyttan för dessa tre samtalsförmedlande tjänster.

Tjänsterna ger olika typer av nyttoeffekter

PTS kostnad för de tre tjänsterna uppgick 2019 till 67,3 miljoner kronor. Den största kostnadsposten för respektive tjänst är de tolkar eller förmedlare som arbetar med tjänsterna. Den nytta som tjänsterna genererar består av den höjning av livskvaliteten som användarna upplever. Den uppstår genom att tjänsterna bidrar till ökad tillgänglighet jämfört med om tjänsterna inte hade funnits. Livskvalitetshöjningen uppstår för samtliga parter som kommunicerar med varandra, såväl för den primära användargruppen som för gruppens motparter i samhället. Nytta uppstår också när målgrupperna använder tjänsterna i arbetet vilket bidrar till en mer tillgänglig arbetsmarknad.

De vanligaste samtalen som förmedlas genom tjänsterna sker mellan användare och offentlig förvaltning. Dessa samtal är nödvändiga och därför uppstår en alternativkostnad. För att nå jämförbar kvalitet och nytta antas alternativkostnaden uppstå genom ett fysiskt möte där en tolk finns på plats.

Positiv nettonytta av tjänsterna

Genom att väga tjänstens kostnad mot dessa alternativkostnader samt andra ekonomiska effekter i samhället visar konsultföretagets beräkningar följande spann för nettonytta:

  • Bildtelefoni.net kostade år 2019 49 miljoner kr och ger 106 – 183 miljoner kr nytta (varje satsad krona ger cirka två kronor tillbaka i samhällsnytta)
  • Texttelefoni.se kostade år 2019 12 miljoner kr och ger 48– 131 miljoner kr nytta (varje satsad krona ger minst tre kronor tillbaka i samhällsnytta)
  • Teletal kostade år 2019 5,5 miljoner kr och ger 30– 91 miljoner kr nytta (varje satsad krona ger minst fem kronor tillbaka i samhällsnytta)

Bildtelefoni.net ger den största nyttan i kronor räknat, men sett till nytta per satsad krona så är det Teletal som ger det största överskottet. Användarpotentialen för alla tjänsterna bedöms vara större än idag, för Teletal bedöms den vara betydligt större.

Sammanslagning av tjänster ger få synergieffekter

I uppdraget ingick även att analysera konsekvenser av en eventuell sammanslagning av de tre samtalsförmedlande tjänsterna, samt att beräkna kostnad och samhällsekonomisk nytta för en eventuell framtida tjänst för textade telefonsamtal.

Konsulterna bedömer att en sammanslagning skulle ge få eller mycket få synergieffekter.

En tjänst för textade telefonsamtal bedöms kunna generera en nettonytta på 41 - 178 miljoner kronor under första året, och årskostnaden för att driva tjänsten beräknas till 27 miljoner kronor. I denna summa ingår kostnader för terminaler på 7 miljoner kronor. En tjänst för textade telefonsamtal skulle potentiellt kunna ge minst 1,5 krona tillbaka på varje satsad krona.

Intervallerna för de beräknade samhällsekonomiska nyttorna är ganska stora. Detta beror på att en del antaganden har varit nödvändiga för att kunna beräkna den samhällsekonomiska nyttan. Läs mer om detta i den fullständiga rapporten.

Vi på PTS hoppas med detta arbete kunna inspirera andra, både inom och utom Sverige, att genomföra motsvarande beräkningar av samhällsekonomisk nytta inom sina områden. Vi upplever att samhällsekonomisk analys är ett bra verktyg för att bättre förstå nytta och potential i vår tjänsteportfölj. Vi har även genomfört en utvärdering av effekten av PTS genomförda innovationstävlingar med utgångspunkt i tre huvudområden: tävlingens effektivitet, sociala effekter och ekonomiska effekter. 

Länkar till den fullständiga rapporten på svenska respektive engelska finner ni nedan.

Om ni har frågor om rapporten eller tjänsterna, kontakta mig gärna via e-post: [email protected].

Erik Zetterström, Enheten för digital delaktighet.


Kommentarer [0]