PTS säkerhetsforum uppdaterar dig på nya säkerhetskrav från EU och för 5G

2020-04-29

EU:s nya telekomregler i svensk lagstiftning, verktygslådan med säkerhetsåtgärder för 5G och lärdomar från gjorda tillsynsinsatser. Det är några ämnen på agendan för årets PTS säkerhetsforum.

Med anledning av den aktuella situationen till följd av coronaviruset (covid-19) ställde PTS in det fysiska eventet för årets PTS säkerhetsforum. Istället har myndigheten spelat in korta intervjuer och presentationer på temat ”Teknik och juridik i rörelse”. Inspelningen leddes av Beata Wickbom.

Moderator Beata Wickbom till vänster i bild tillsammans med Åsa Gihl, PTS.

PTS säkerhetsforum genomfördes för andra året. Syftet är informera och diskutera aktuella säkerhetsfrågor. Målgruppen är regulatoriska kontaktpersoner, ansvariga för säkerhetsrelaterade frågor och incidentrapportering hos operatörerna. Eftersom säkerhetsforum omarbetades till ett timmeslångt program komprimerades innehållet till fem informationspunkter.

Vikten av incidentrapportering och riskanalyser

Johanna Eklund och Åsa Gihl, PTS, berättar om lärdomar och erfarenheter som operatörer kan dra av inträffade incidenter och PTS-genomförda tillsynsinsatser.

Johanna Eklund lyfter bland annat hur viktigt det är att incidentrapportera och att operatörerna överlag är bra på att rapportera. Driftsincidenter skulle kunna beskrivas mer utförligt för att underlätta bedömningen av vad som hänt och vilka åtgärder som vidtagits.

Åsa Gihl lade särskilt vikt vid betydelsen av att fortsätta jobba riskbaserat. Riskanalyser bör göras årligen samt innan planerade förändringar. Även efter inträffade rapporteringspliktiga incidenter kan det vara aktuellt att komplettera sina riskanalyser så att de alltid hålls uppdaterade.

EU:s telekomregler i svensk lagstiftning

Shafagh Elhami från Infrastrukturdepartementet informerar om genomförandet av EU:s telekomregler i svensk lagstiftning, och vägen framåt för nya lagen om elektronisk kommunikation. Enligt de nya telekomreglerna ska operatörer rapportera alla säkerhetsincidenter som haft betydande påverkan på säkerheten i nät och tjänster, inte enbart incidenter som rör drift och tillgänglighet.

Shafagh nämner även att om man följer nuvarande regler så bör man ha en bra grund för att ha en fortsatt bra regelefterlevnad, även när den nya lagen träder i kraft. Varje enskild organisation måste dock naturligtvis göra sin egen bedömning.

Shafagh Elhami, Infrastrukturdepartementet, informerar om EU:s nya telekomregler. 

Översyn av föreskrifter

Camilla Östlund på PTS konkretiserade vägen framåt för de nya telekomreglerna genom att informera om PTS föreskriftsarbete. Myndighetens befintliga föreskrifter om bland annat driftsäkerhet, integritet och incidentrapportering ses över. Planen är att samla de olika reglerna i en uppsättning föreskrifter, istället för flera, som är fallet just nu. Detta är dels för att anpassa till det nya utökade säkerhetsbegreppet i det nya telekomdirektivet, dels för att göra föreskrifterna mer användarvänliga.

Verktygslåda med säkerhetsåtgärder

EU:s medlemsstater har tagit fram en verktygslåda med säkerhetsåtgärder för 5G baserat på den riskbedömning som gjordes under 2019. PTS har på olika sätt deltagit i arbetet. James Christie från PTS berättar mer om syfte och mål med verktygslådan, vad den innebär för Sverige och hur långt vi har kommit på nationell nivå.

Du kan även ta del av ett tidigare PTS-blogginlägg om verktygslådan.

Totalförsvarsarbetet inom sektorn elektronisk kommunikation

Den femte och sista punkten för årets PTS säkerhetsforum är PTS pågående projekt inom totalförsvarsarbetet. Anna Wibom informerar om bakgrunden till det totalförsvarsarbete som nu förs, hur marknads- och teknikutvecklingen påverkar arbetet och hur PTS på olika sätt jobbar med frågan. Hon berättar även om planeringsinriktningen för sektorn elektronisk kommunikation och den senaste sektorsövningen för höjd beredskap, Telö19.

Se programmet

 

Klicka här för att se programmet i sin helhet. Vi hoppas att det ger dig som ansvarig för säkerhetsarbetet i er organisation relevant information för att bättre kunna bedriva systematiskt säkerhetsarbete och hålla er uppdaterade om aktuella förändringar. 

 
Åsa Gihl, Johanna Eklund och Anna Söyland, PTS, håller behörigt avstånd, enligt gällande rekommendationer.


Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på sakerhetsforum@pts.se Hoppas att vi ses nästa år på PTS säkerhetsforum 2021.


Kommentarer [13]

Post- och telestyrelsen (PTS)
2020-07-08

Eva: Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som ansvarar för att hantera frågor om hälsoaspekterna med strålning och 5G. Myndigheten publicerar varje år en rapport från vetenskapliga rådet för elektromagnetiska fält (EMF). Inga nya hälsorisker gällande EMF har identifierats i de studier som rapporten omfattar det här året. Läs mer på SSM:s webbplats. PTS uppdrag är att besluta om tillstånd för att nyttja radiosändare. Vi har inget uppdrag som rör hälsoaspekterna av 5G eller strålning.

Eva
2020-07-08

Det finns tyvärr många studier sedan tid tillbaka som visar negativa effekter på djur och människor. Ingen medicinsk studie slår fast att det är riskfritt. Visa gärna sådan studie. Jag har sökt information om när 5G kommer till orten jag bor på. Inget svar från kommunen. Tyst. PST och Strålskyddsmyndigheten hänvisar till operatörerna. Men operatörerna redovisar ingen sammanhållen information. De gör var och en reklam för sin verksamhet. Våra myndigheter, stat o kommun finns där för att ha ett övergripande ansvar och information. Men den informationen ges inte. Jag vet inte var jag skall finna information! Förr kunde man hitta kartor med master och annat på nätet. Det är borta. Jag stackars lilla medborgare vet ingenting om vad som sker. Men jag är medicinare och läser många artiklar. Jag förstår vad jag läser och det gör mig mycket orolig. Men det mest oroande är bristen på öppen information, känslan att myndigheter tappat greppet gentemot operatörer, och den allt mindre öppenheten i information. Min känsla är att jag ingenting kan göra eller påverka. MVH Eva

Post- och telestyrelsen (PTS)
2020-05-25

Kaj: Strålskyddsmyndigheten är den myndighet som har huvudansvaret.

Kaj
2020-05-25

Vilken berörd myndighet ansvarar för att det görs gedigna hälsoriskstudier kring EMF-strålning? Jag undrar eftersom det hänvisas bara till ansvarig myndighet. Eller vet ni inte vilken "ansvarig myndighet" det är som ska ta ansvar för medborgarnas hälsa vad gäller exponering av ytterligare EMF-strålning? Konsekvenser av EMF-strålning måste väl ligga i ert intresse också, kan man tycka som medmänniska och medborgare.

Post- och telestyrelsen (PTS)
2020-05-11

Dennis: Om du har synpunkter på forskningsläget kring exempelvis EMF, så får du kontakta ansvarig myndighet.

Dennis
2020-05-11

Det finns ingen forskning på 5G! En obunden forskning som ska vara minst 3 år till helst 5 år!... Det du refererar till är inte en forskning! Bara en rapport!

Post- och telestyrelsen (PTS)
2020-05-08

SA: Strålsäkerhetsmyndigheten publicerar varje år en rapport från vetenskapliga rådet för elektromagnetiska fält (EMF). Inga nya hälsorisker gällande EMF har identifierats i de studier som rapporten omfattar det här året. Läs mer på SSM:s webbplats.

Post- och telestyrelsen (PTS)
2020-05-08

SA: Strålsäkerhetsmyndigheten publicerar varje år en rapport från vetenskapliga rådet för elektromagnetiska fält (EMF). Inga nya hälsorisker gällande EMF har identifierats i de studier som rapporten omfattar det här året. Läs mer på SSM:s webbplats.

SA
2020-05-08

PTS: Vilken forskning finns som visar att det är ofarligt?

Dennis
2020-05-08

Läs denna artikel om du fortfarande tror att 5G är ofarligt! ... https://www.collective-evolution.com/2020/05/05/study-says-wi-fi-causes-cellular-dna-damage-sperm-testicular-damage-neuropsychiatric-effects/

Dennis
2020-05-08

5G är den sista spiken i kistan för människans immunförsvar! Den som säger något annat har inte studerat hur ny teknik med energi/"RFR"(radiafrequency radiation/"EMFs" (Electromagnetics fields) fungerar negativt på kroppen... Cancern får var tredje människa idag... Cancern var nästan okänd på 1950-talet! Sedan har kurvan gått mer och mer spikrakt uppåt. Att tro att dessa nya teknologier inte påverkat är ren dumhet!

Post- och telestyrelsen (PTS)
2020-05-06

R.L.: Det finns i dag ingen forskning som visar att 5G skulle vara farligt för hälsan.

R.L.
2020-05-06

Att ni tillåter 5G tester när det är så skadligt för människor och djur!! Fy skäms på er!!