Regelverk inget hinder för effektiva hjälpinsatser vid nödsamtal

2019-10-03

SOS Alarms försök med enklare och bättre positionering står inte i strid med regelverket, enligt PTS.

Cirka 1,5 miljoner samtal till 112 med behov av hjälp från polis, ambulans eller räddningstjänst sker via mobiltelefon. Hur vet SOS Alarm vart de ska sända hjälpen? Jo, så här långt via den hjälpsökandens beskrivning och genom information om s.k. cell-id, dvs. mobilbasstationens täckningsområde, som mobiloperatörerna är skyldiga att förmedla till alarmeringscentralen enligt lagen om elektronisk kommunikation. Cell-id täcker i medeltal ett område om cirka 3 kilometer.

En mer exakt positionering än cell-id kan rädda liv. Enligt EU handlar det om omkring 7 500 liv inom EU de närmaste 10 åren.

SOS Alarm lanserade nyligen en lösning där den som ringer 112 genom den särskilda 112-appen positioneras via GPS. Genom GPS kan telefonen lokaliseras på någon meter när, vilket förbättrar alarmeringstjänstens förutsättningar att ge snabb hjälp till nödställda. Här är en förutsättning att den nödställda har laddat ned appen, samtyckt till positioneringen och kontaktar 112 via appen.

SOS Alarm har nu även dragit igång ett pilotprojekt som handlar om att alarmeringscentralen hämtar lokaliseringsuppgift via mobiltelefonens GPS-utrustning när en hjälpsökande ringer 112 på vanligt sätt och utan den särskilda appen.

En fråga har varit huruvida SOS Alarms hämtning av positioneringsuppgiften via mobiltelefonens utrustning skulle kunna stå i strid med bestämmelsen 6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation. Enligt bestämmelsen kräver hämtning av uppgifter från användarens mobiltelefon ett samtycke från användaren, eller att hämtningen är nödvändig för att kunna leverera den tjänst som användaren uttryckligen har begärt.

PTS bedömer att SOS Alarms hämtning av lokaliseringsuppgift via mobil­telefonens GPS-utrustning när en hjälpsökande ringer 112 inte står i strid med bestämmelsen. Vid bedömningen har PTS vägt in att det finns ett antal närliggande regleringar[1], kommande[2] och föreslagna[3] regleringar som utgår ifrån att sådan hämtning inte strider mot bestämmelsen.

Elektroniska kommunikationer fyller en viktig funktion i vårt samhälle och för att rädda liv. Vi har förstått att SOS Alarms hämtning av uppgiften är nödvändig för att de ska kunna ge hjälp så snabbt som möjligt till nödställda och vi önskar SOS Alarm lycka till med det praktiska genomförandet!

 

[1] I en genomförandeförordning från EU-kommissionen (2019/320) som närmare reglerar radioutrustningsdirektivet förutsätts att mobiltelefonterminaler ska stödja lokalisering vid nödsamtal.

[2] Enligt regeringskansliets promemoria Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation (I2019/02319/D) föreslås operatörernas skyldighet att förmedla lokaliseringsuppgifter utvidgas till att inte endast omfatta uppgifter som genereras i det egna nätet, utan även uppgifter i terminaler (förslagets 7 kap. 33 § som avser genomföra (artikel 109.6 i EU-direktiv 2018/1972).

[3] Den pågående EU-översynen av det direktiv som ligger till grund för integritetsskyddsregleringen (2017/0003(COD)) föreslår ett förtydligande i fråga om att behandlingen av lokaliseringsuppgifter blir uttryckligen tillåten.

Kommentarer [0]