Rivstart med nytt bredbandsstöd i sikte

2019-08-26

Under hösten arbetar PTS med ett regeringsuppdrag för att ta fram en ny modell för ett statligt bredbandsstöd. Under sommaren ställde PTS en rad frågor till intressenter om några viktiga vägval i arbetet framåt.

I slutet av juni fick vi i uppdrag att ta fram en ny modell för ett statligt bredbandsstöd. I uppdraget från regeringen står det att PTS ska ”främja utbyggnaden av snabbt bredband och inom ramen för detta konkretisera hur framtida stödinsatser för bredbandsutbyggnad skulle kunna utformas på ett effektivt sätt”. Uppdraget ska ske med utgångspunkt i vårt tidigare förslag om ett nytt nationellt stöd som utformas som en ”uppifrån-och-ned”-modell. Det betyder att vi ser behov av att från nationell nivå peka ut var stödpengarna ska riktas, snarare än att detta, som hittills, styrs av varifrån det kommer ansökningar.

Mer konkret handlar uppdraget om att vi ska utreda hur man i framtiden skulle kunna dela ut bredbandsstöd i Sverige. I det ingår bland annat frågor som hur stora eller små områden som ska kunna få stöd åt gången, hur stödet ska utformas för att minimera påverkan på konkurrensen, hur stödmottagarna ska väljas ut och vilka krav som ska ställas på projekten.

Vad gör vi på PTS för att kunna svara på alla dessa frågor? Internt har vi tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram modellen. Det är 15 personer som arbetar med uppdraget eftersom det är mycket som ska utredas på kort tid. En av de viktigaste delarna i arbetet är att ta in förslag, synpunkter och idéer från olika aktörer som har kunskap och erfarenhet på området. Därför valde vi att begära in svar på några olika frågor under sommaren och glädjande nog har vi fått in många bra svar, trots att det var mitt i semestern. Såklart skiljer sig svaren åt en hel del. Exempelvis tycker vissa att varje stödområde ska vara ett län eller t.o.m. hela landet medan andra anser att kommun eller enskilda vita fläckar ska vara utgångspunkten. Det är flera som lyfter fram vikten av att befintliga nätägare kan utöka sina nät, att ingen aktör får utestängas ur stödet och att det finns möjlighet att göra prioriteringar utifrån regionala och kommunala bredbandsstrategier. Nu går vi igenom alla svar och beaktar dem i vår utredning.

Nästa steg i arbetet blir att hålla workshops med de regionala bredbandskoordinatorerna, samverkansforumet Länssamverkan Bredband och studiebesök hos Tillväxtverket i Gävle. Vi kommer också att ordna ett tillfälle för bilaterala möten med de aktörer som vill samt bjuda in till en hearing under hösten.

Jag ser fram emot en spännande och intensiv termin där vi får ta tag i en viktig fråga för att kunna nå målen i regeringens bredbandsstrategi. Håll gärna utkik på pts.se/bredbandsstod om du vill följa arbetet.

Kommentarer [0]