Säkerhetskrav för internetbaserade marknadsplatser

NIS-lagen ställer krav på att leverantörer av digitala tjänster ska bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete och rapportera incidenter. Incidenterna ska rapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Säkerhetskraven i NIS innebär att företag ska ha ett systematiskt och riskbaserat säkerhetsarbete. Företag ska vidta tekniska och organisatoriska åtgärder som är ändamålsenliga utifrån de säkerhetsrisker som är identifierade och som hotar säkerheten i nätverk och informationssystem.

Det handlar om att vidta åtgärder som förebygger och minimerar risken för incidenter. Åtgärderna ska säkerställa att de digitala tjänsterna kan levereras utan störningar och avbrott (kontinuitet) och att konsekvenserna minimeras om en incident skulle inträffa.

Säkerhetskraven gäller för de nätverk och informationssystem som används för att tillhandla digitala tjänster inom EU. Kraven för digitala tjänster framgår av 15 och 16 §§ i NIS-lagen, 6 § i NIS-förordningen och artikel 2 i EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/151 av den 30 januari 2018.

Dokumentera säkerhetskraven

Hur företaget lever upp till kraven ska finnas dokumenterade så att PTS kan ta del av dokumentationen om det blir aktuellt att granska en leverantör efter att en incident har inträffat.

Incidentrapportering för digitala tjänster

Leverantörer av digitala tjänster ska enligt NIS-reglerna rapportera incidenter som har avsevärd inverkan på tillhandahållandet av tjänsten. Incidenter ska rapporteras till MSB. 

För att kunna rapportera incidenter behövs ett inrapporteringskonto hos MSB. Ansökan om ett sådant konto görs hos MSB. Hos MSB finns även formulär för incidentrapportering och vägledning för hur formulären ska fyllas i. När en incident har rapporterats till MSB vidarebefordrar myndigheten incidentrapporten till PTS för handläggning.

Mer information på MSB:s webbplats om incidentrapportering, ansökningsblankett för att skapa ett inrapporteringskonto samt formulär för att rapportera incident.