Krisroaming

Vid kriser och händelser som drabbar många människor och stora delar av samhället måste räddningstjänst och andra viktiga samhällsaktörer ha tillgång till fungerande telefoni och internet. PTS har därför förberett så att det finns sim-kort med roamingfunktion som kan användas i händelse av kris.

Krisroaming innebär att en användare med ett krisroaming-sim-kort kan använda andra operatörers mobilnät när den egna operatörens nät inte fungerar  till exempel på grund av utslagen basstation eller till följd av elavbrott avbrott. Det är länsstyrelserna som begär att få tillgång till krisroaming-sim-kort och PTS som fattar beslut.

Krisroaming är resultatet av en överenskommelse mellan PTS och operatörerna Telenor, Tele2, Telia och Tre.

arrow När ska sim-korten användas?

Sim-korten är avsedda att användas i krissituationer som innebär eller kan innebära risk för allvarliga störningar i elektroniska kommunikationsnät- eller tjänster. Vid störningar kan tillgängligheten och funktionen variera på så sätt att vissa operatörers mobilnät är tillgängliga samtidigt som andras nät inte är det. Avsikten är inte att denna typ av roaming ska ersätta de möjligheter som finns att upphandla driftsäkra kommunikationer.

arrow Länsstyrelsen begär utlämning av sim-korten och PTS beslutar

Det är länsstyrelserna som kan begära att få tillgång till krisroaming-sim-kort. Begäran skickas till PTS som beslutar om sim-korten kan nyttjas enligt länsstyrelsens begäran.

arrow Vem får använda sim-korten?

Sim-korten är avsedda för användning av samhällsviktiga funktioner eller där användandet kan minska belastningen på samhället. Tanken är att behövande organisationer och grupper i samhället ska ges bättre möjligheter att få tillgång till fungerande telefoni vid svåra störningar i telenäten.

Korten kan också användas av dem som deltar i återställningsarbetet efter exempelvis en större skogsbrand eller annan krishändelse.

Exakt vilka organisationer som får använda sim-korten i en kris avgörs av ansvarig länsstyrelse.

arrow Länsstyrelsen delar ut sim-korten

Länsstyrelsen som har begärt och fått sim-kort från PTS fattar beslut om vilka som ska få använda korten. Länsstyrelsen ansvarar också för att dela ut korten.

arrow Hur många sim-kort finns det?

Det finns 4 000 sim-kort som är förberedda för roaming inom Sverige.

arrow Vad kostar det att använda sim-korten?

Länsstyrelsen som får tillgång till sim-korten betalar ingenting för abonnemang eller användning. PTS har finansierat införandet av funktionen och införskaffandet av sim-kort jämte abonnemang.

Operatörerna står för de kostnader som kan uppkomma i samband med användning. Om kostnaderna skulle bli oskäligt betungande för en enskild operatör ska PTS ersätta operatören för dessa kostnader.

arrow PTS roll och ansvar

PTS har finansierat sim-korten med tillhörande abonnemang. PTS ansvarar för administration av korten och att de fungerar. Efter begäran från länsstyrelsen fattar PTS beslut och svarar för att korten distribueras till aktuell länsstyrelse.

Korten förvaras av SOS Alarm AB fördelade på tre platser; Stockholm, Växjö och Göteborg.

PTS kan ersätta enskild operatör om dennes kostnader blir oskäligt höga.