Kunskapsbank: rapporter, studier, kartläggningar

PTS genomför olika undersökningar, kartläggningar och studier inom området digital delaktighet och tillgänglighet.

Vi vill förstå vad olika medborgare och användargrupper har för behov, förutsättningar och hinder för att vara delaktiga i det digitala samhället. Vi vill även identifiera, analysera och belysa utmaningar och möjligheter för att  branscher och aktörer ska kunna bidra till ökad digital delaktighet.

I kunskapsbanken har vi samlat våra rapporter och stöddokument om digital delaktighet och tillgänglighet. Kunskapsbanken uppdateras löpande.

arrow Undersökningen "Svenskarna med funktionsnedsättning och internet"

Etablerade och traditionella undersökningar ger en god bild av svenskarnas användning av internet och digital utrustning. På grund av det begränsade urvalet och undersökningsmetoderna synliggör de dock sällan hur det egentligen ser ut för till exempel personer med funktionsnedsättning.

PTS finansierar därför skuggundersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet. Syftet är att komplettera och förtydliga bilden kring digital inkludering och internetanvändning hos personer med funktionsnedsättning. Vi vill säkerställa att personer med olika funktionsnedsättningar och andra svårigheter blir tydligare representerade och att undersökningsmetoder anpassas efter dessa gruppers förmågor.

Undersökningen är initierad och genomförs av Begripsam, ett företag och förening som består av erfarna forskare, experter och projektledare med kunskap om funktionshinderfrågor

Med skuggundersökning menas att vi vill mäta samma saker som i redan etablerade undersökningar, men med metoder som fokuserar på att hitta fler personer med olika funktionsnedsättningar.

Resultaten från den här undersökningen skiljer sig åt från de skuggade undersökningarna på en rad områden och visar en annan och mer nyanserad bild av hur personer med funktionsnedsättning upplever användningen av internet.

Läs mer om undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet

arrow Tillgängligheten i kostnadsfria digitala nummerupplysningstjänster

Analysföretaget Stelacon har på uppdrag av PTS undersökt tillgängligheten i kostnadsfria digitala nummerupplysningstjänster där resultatet presenteras i en rapport.

Rapporten ”Utvärdering av tillgängligheten i kostnadsfria digitala nummerupplysningstjänster” bygger på användartester som gjorts med tre olika grupper:

  • personer med funktionsnedsättning
  • personer som är 75 år och äldre
  • personer i blandad ålder och utan påvisad funktionsnedsättning (referensgrupp)

Rapporten innefattar flera tydliga förbättringsåtgärder som kan öka tillgängligheten i nummerupplysningstjänsterna, oavsett om det gäller användare med funktionsnedsättning eller inte. Förbättringsåtgärderna som lyfts fram i studien sammanfattas i en checklista med konkreta förbättringstips i kortfattad form. Checklistan ligger som en bilaga till rapporten.

Läs hela rapporten med utvärdering

arrow Tillgängligheten i chattbotar

Vid användning av digitala lösningar som till exempel e-tjänster och digitala kundtjänster kan det ibland behövas extra hjälp och stöd, till exempel på grund av variationer i funktionsförmåga och it-vana. I PTS arbete med att hitta och belysa sådana behov har vi genomfört en undersökning av tillgängligheten i chattbotar.

Resultatet bygger på användartester med personer med funktionsnedsättning, äldre samt en referensgrupp med personer utan påvisad funktionsnedsättning. Här hittar du både Läs mer om undersökningens resultat och en checklista med konkreta tips för ökad tillgänglighet.

Läs mer om undersökningens resultat och checklistan med konkreta tips för ökad tillgänglighet

arrow Utvärdering av autentiseringsverktyg med tillgänglighetsfokus

Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Beroende på funktionsförmåga kan det finnas behov av extra hjälp och stöd vid användning av digitala lösningar, till exempel olika e-tjänster och digitala betaltjänster.

PTS arbetar för att företag och organisationer ska inkludera tillgänglighet som en naturlig del av arbetet när tjänster och produkter utvecklas så att en så stor del av befolkningen som möjligt kan använda tjänster, ta del av information och IKT-lösningar. PTS roll är att stötta och driva på en sådan utveckling. En central utgångspunkt i arbetet är att utgå från målgruppernas behov och att identifiera brister i tillgängligheten inom PTS område.

I denna studie har analysföretaget Stelacon, på uppdrag av PTS, utvärderat tillgängligheten i olika e-legitimationer samt vissa autentiseringsmetoder. I studien genomfördes totalt 25 användartester, 15 användarintervjuer, 5 aktörsintervjuer samt experttester av Stelacons tillgänglighetsexperter. De e-legitimationer som utvärderades var Mobilt BankID, Telia e-legitimation och Freja eID.

Läs mer om undersökningen och rapporten

arrow Tillgängligheten i mobiltelefoner

I den här studien har tillgängligheten i sex smarta mobiler undersökts. Resultatet bygger på närmre 100 användartester, där med personer med funktionsnedsättning samt äldre personer har testat att genomföra förutbestämda moment. Referenstester har också genomförts med personer utan påvisad funktionsnedsättning. Studien visar att alla utvärderade telefoner har tillgänglighetsbrister, både vad gäller deras fysiska egenskaper samt operativsystemens menyuppbyggnad.  Det finns också förbättringspotential för informationen om användningen av produkten.

En viktig aspekt som påverkar hur tillgängligheten upplevs är användarens tidigare vana av att använda smarta mobiler. Vana användare har enklare att använda nya telefoner med andra gränssnitt. För personer med mindre vana av att använda smarta mobiler visar det sig att vissa faktorer gör det enklare att börja använda en telefon. Placering av knappar samt användning av text istället för symboler, eller text i kombination med symboler, är faktorer som underlättar användningen för en nybörjare. Det finns dock telefoner i studien som är svåra att använda för alla testpersoner, oberoende av deras tidigare vana av att använda smarttelefoner. Här kan du läsa mer om studien och utvärderingen Läs mer om studien och utvärderingen.

arrow Tillgänglighet och användbarhet i teleoperatörernas kundtjänstkanaler

I den här studien har tillgängligheten i de vanligaste mobiloperatörernas kundtjänstkanaler undersökts. Resultatet bygger på över 200 användartester som genomförts med testpersoner med olika funktionsnedsättningar samt äldre personer. Referenstester har också gjorts med personer utan påvisad funktionsnedsättning.

Studien visar att flertalet av operatörerna inte arbetar utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Om tillgängligheten ska förbättras är det därför viktigt att operatörerna blir medvetna om vilka problem som finns och hur de kan gå tillväga för att öka tillgängligheten. Det är därför viktigt att det finns en dialog mellan företrädare för målgrupperna och operatörerna. Läs hela rapporten med utvärdering här Läs hela rapporten och utvärderingen.

arrow Tillgängligheten i talsvarssystem

Talsvarssystem är viktiga för kommunikationen mellan medborgare och myndigheter och företag. Talsvarssystem kan för vissa vara den enda kontaktvägen till myndigheter och företag och för andra mer som ett komplement till andra kommunikationskanaler. För att kommunikation med hjälp av talsvarsystem ska fungera på ett ändamålsenligt sätt, är det betydelsefullt att systemet uppfyller vissa kriterier för tillgänglighet. Ta del av hela rapporten och utvärderingen här Läs hela rapporten och utvärderingen.

arrow Tillgängligheten i surfplattor

Informations- och kommunikationstekniken ger oss möjligheter som kan underlätta våra dagliga liv. Bland annat har utvecklingen av surfplattor gått snabbt framåt och blivit allt vanligare på senare år. Enligt ”Svenskarna och internet 2014” använde 45 procent av befolkningen surfplattor regelbundet år 2014, en siffra som var näst intill noll år 2011. Likaså har användandet av smarta telefoner ökat, och idag använder 73 procent smarta telefoner regelbundet.

Det är dock inte givet att alla kan ta del av all teknik som kommer ut på marknaden, bland annat på grund av olika funktionsnedsättningar eller en ovana vid digitala lösningar. PTS vill uppmärksamma teknikutvecklare på de behov och förutsättningar som dessa grupper har av att använda IKT-lösningar samt att visa att det finns en större kundpotential för exempelvis surfplattor om de utvecklas tillgängligt och användbart. Läs mer om undersökningen och ta del av utvärderingen här Läs mer om undersökningen och utvärderingen.

arrow Studier av tillgängligheten i betaltjänster

PTS har genomfört flertalet studier som syftar till att utvärdera tillgängligheten till grundläggande betaltjänster för personer med funktionsnedsättning och äldre. Studierna omfattar uttagsautomater, mobila applikationer för betalning, bankernas internettjänster och bankdosor. Studierna har genomförts av Stelacon på PTS uppdrag, med hjälp av användartester.

Totalt har över 700 tester gjorts inom ramen för studierna. Dessa studier, med tillhörande tips och råd hittar du här:

 

arrow Rapporten Tillgänglig kommunikation i krissituationer

På uppdrag av PTS har analysföretaget Stelacon (idag Analysys Mason) undersökt behov och utmaningar som personer med funktionsnedsättning, personer över 75 år samt nyanlända personer har vid kommunikation i krissituationer.

PTS har haft samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och med SOS Alarm vid utformningen av uppdraget.

PTS anser att resultaten i den här undersökningen visar på vikten av att information om krissituationer måste utformas tillgängligt utifrån olika personers förmågor och förutsättningar. Det finns en risk att personer med olika funktionsnedsättningar, digitalt ovana personer och nyanlända att inte kunna ta del krisinformation och kommunicera i krissituationer på samma villkor som andra.

Läs mer om rapporten Tillgänglig kommunikation i krissituationer