Frågor och svar om betrodda tjänster

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna om betrodda tjänster och kvalificerade betrodda tjänster. Klicka på frågan för att komma till svaret.

arrow Vilka betrodda tjänster finns?

I eIDAS-förordningen anges en betrodd tjänst som en elektronisk tjänst som vanligen tillhandahålls mot ekonomisk ersättning och som består av:

a) skapande, kontroll och validering av elektroniska underskrifter, elektroniska stämplar eller elektroniska tidsstämplingar, elektroniska tjänster för rekommenderade leveranser och certifikat med anknytning till dessa tjänster, eller

b) skapande, kontroll och validering av certifikat för autentisering av webbplatser, eller

c) bevarande av elektroniska underskrifter, stämplar eller certifikat med anknytning till dessa tjänster.

I förordningen regleras ett antal betrodda tjänster:

  • Utfärdande av certifikat för elektroniska underskrifter och stämplar
  • Validering av underskrifter och stämplar
  • Bevarande av underskrifter och stämplar
  • Tidsstämpling
  • Elektronisk rekommenderad leverans
  • Certifikat för autentisering av webbplatser

Förordningen har undantag för betrodda tjänster som, till följd av nationell rätt eller avtal mellan en avgränsad uppsättning deltagare, endast används inom slutna system.

arrow Vad är en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster?

En kvalificerad tillhandahållare är en tillhandahållare av en betrodd tjänst som har anmält till PTS att de har för avsikt att få statusen kvalificerad tillhandahållare av en betrodd tjänst. PTS har kontrollerat anmälan och bedömt om kraven i eIDAS-förordningen uppfylls. Om tillhandahållaren uppfyller kraven får denne status som kvalificerad tillhandahållare.

arrow Vad skiljer en kvalificerad betrodd tjänst från en icke-kvalificerad betrodd tjänst?

  • En kvalificerad betrodd tjänst erkänns på lika villkor i samtliga EUs medlemsstater.
  • En kvalificerad tillhandahållare av en betrodd tjänst står under både händelsestyrd och planlagd tillsyn. En icke-kvalificerad står endast under händelsestyrd tillsyn efter inträffande av en incident eller om PTS fått konkret information om att en tillhandahållare misstänks för att inte leva upp till kraven.
  • En kvalificerad tillhandahållare granskas återkommande av ett certifierat organ för överensstämmelse med eIDAS-förordningen.
  • En kvalificerad betrodd tjänst har strängare säkerhetskrav än en icke-kvalificerad samt ett mer omfattande skadeståndsansvar.

arrow Hur blir en tillhandahållare av betrodda tjänster kvalificerad?

Det är frivilligt att vara kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster. För att bli kvalificerad ska tillhandahållaren genomgå en bedömning av överensstämmelse av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Certifieringsorganet granskar om tillhandahållarens verksamhet uppfyller kraven i eIDAS-förordningen eller i de standarder som används för att uppfylla bestämmelserna i förordningen. Den rapporten tillsammans med en anmälningsblankett ska skickas till PTS som kontrollerar om en tillhandahållare kan tilldelas statusen som kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

arrow Vad är kvalificerade betrodda tjänster?

Det är inte bara en tillhandahållare som kan vara kvalificerad, utan även en betrodd tjänst kan vara kvalificerad enligt eIDAS-förordningen. För att en betrodd tjänst ska vara kvalificerad så ska tjänsten tillhandahållas av en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster och genomgå en certifiering av ett ackrediterat organ för bedömning av överensstämmelse. Organet granskar den betrodda tjänsten så att den uppfyller kraven i förordningen eller i de standarder som används för att uppfylla bestämmelserna i eIDAS-förordningen.

arrow Hur hittar jag kvalificerade tillhandahållare och kvalificerade betrodda tjänster?

Alla kvalificerade tillhandahållare och alla kvalificerade betrodda tjänster ska föras upp på en nationell förteckning, en så kallad Trusted list. Förteckningen ska tillhandahållas i ett speciellt format och form som EU-kommissionen har beslutat om. Formatet är sådant att förteckningarna ska kunna användas för automatisk bearbetning.

Utifrån de nationella förteckningarna skapar EU-kommissionen en lista av listor som gör att det går att se alla kvalificerade tillhandahållare och kvalificerade betrodda tjänster som finns i EU. Listorna behövs bland annat för att kunna identifiera och använda kvalificerade betrodda tjänster som till exempel kvalificerade elektroniska underskrifter från andra medlemsländer inom EU.

EU-kommissionens tjänst ”Trusted List Browser” återfinns på https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/

På PTS webbplats finns en förteckning över de som har statusen kvalificerad tillhandahållare i Sverige.

Här kan du ta ta del av förteckningen. 

arrow Vad är "trusted list"?

Se frågan ”Hur hittar jag kvalificerade tillhandahållare och kvalificerade betrodda tjänster?”

arrow Vad är en kvalificerad elektronisk underskrift?

I det dagliga livet är vår namnteckning nödvändig för att genomföra olika transaktioner i affärslivet, i förhållandet till myndigheter och i privatlivet. I takt med att vi utför fler transaktioner digitalt behövs elektroniska ersättare för vår namnteckning.

En elektronisk underskrift är uppgifter i elektronisk form som används för att kontrollera att innehållet kommer från den som har undertecknat handlingen.

En avancerad elektronisk underskrift uppfyller därutöver följande krav: Den är uteslutande knuten till en undertecknare som kan identifieras genom den. Den avancerade elektroniska underskriften är skapad på ett sådant sätt att undertecknaren har kontroll över den. Ändringar i den avancerade elektroniska underskriften kan upptäckas.

En kvalificerad elektronisk underskrift är en avancerad elektronisk underskrift som skapas med hjälp av en kvalificerad anordning för underskriftsframställning och som är baserad på ett kvalificerat certifikat för elektroniska underskrifter.

arrow Varför använda sig av en kvalificerad elektronisk underskrift?

Elektronisk kommunikation och handel främjas av kvalificerade elektroniska underskrifter och sådana tjänster som gör det möjligt att autentisera uppgifter. Kvalificerade elektroniska underskrifter kan också underlätta kontakten när exempelvis invånare i EU ska kommunicera med myndigheter i andra medlemsländer än där de är bosatta.

arrow Vem kan använda sig av kvalificerade elektroniska underskrifter?

Vem som helst kan använda sig av en kvalificerad elektronisk underskrift. I en del länder i EU finns formkrav som innebär att en kvalificerad underskrift måste användas i samband med vissa elektroniska förfaranden, exempelvis för att elektroniskt kunna lämna anbud i offentliga upphandlingar. I Sverige finns det ännu så länge inga formkrav som innebär att du måste använda en kvalificerad elektronisk underskrift. Däremot finns det formkrav i vissa svenska lagar som ställer krav på avancerade elektroniska underskrifter.

arrow Hur fungerar kvalificerade elektroniska underskrifter och kvalificerade certifikat?

En kvalificerad elektronisk underskrift tas fram med en form av kryptering som görs med hjälp av en privat nyckel hos användaren. Mottagaren har en publik nyckel som bara kan användas för dekryptering, och kan kontrollera att avsändaren är den han eller hon utger sig för att vara.

När en datamängd ska signeras räknar en applikation i ett krypteringsprogram ut ett kondensat, en så kallad hashsumma av datamängden. Hashsumman skickas till avsändarens anordning för underskriftframställning där den krypteras. Resultatet skickas sedan tillbaka till applikationen. Därefter slås datamängden ihop med den kvalificerade underskriften och bildar ett elektroniskt underskrivet dokument.

Avsändaren skickar allt detta till en mottagare. Tillsammans med den kvalificerade underskriften följer ett kvalificerat certifikat som innehåller den publika nyckeln. Mottagarens applikation tar då fram den kvalificerade underskriften och det kvalificerade certifikatet. Meddelandets hashsumma beräknas och jämförs med den dekrypterade hashsumman. Om dessa summor är lika har den kvalificerade underskriften inte förvanskats.

arrow Hur vet jag att en avancerad elektronisk underskrift är tillförlitlig?

En juridisk eller fysisk person som vill använda sig av en tjänst som tillhandahåller en avancerad elektronisk underskrift måste själv bilda sig en uppfattning av om tillhandahållaren och dess tjänst verkar tillförlitlig eller inte.

En avancerad elektronisk underskrift måste enligt förordningen uppfylla vissa krav som regleras i art. 26 i eIDAS-förordningen.

arrow Har PTS en förteckning över tillhandahållare av avancerade elektroniska underskrifter?

PTS har ingen officiell förteckning över tillhandahållare av icke-kvalificerade tjänster, till exempel tillhandahållare av avancerade elektroniska underskrifter. PTS får endast granska icke-kvalificerade tillhandahållare händelsestyrt och kan därför inte upprätta en lista över aktörer på marknaden och gå i god för dessa, då verktyg för granskning saknas i nuläget.

arrow Reglerar PTS även e-legitimationer?

Nej, i Sverige är det Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som reglerar e-legitimationer på nationell nivå.

arrow Vad är en förlitande part?

Förlitande part kallas den part som förlitar sig på en elektronisk identifiering eller betrodda tjänster.

arrow Vad är en elektronisk stämpel?

En elektronisk stämpel fungerar på samma sätt som en elektronisk underskrift, men den pekar ut en juridisk person (ett företag) istället för en fysisk person.

arrow Vem säljer kvalificerade certifikat för att framställa kvalificerade underskrifter i Sverige?

PTS har i nuläget två anmälda kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster som är baserade i Sverige, varav en utfärdar kvalificerade certifikat för elektroniska underskrifter. Eftersom kvalificerade betrodda tjänster erkänns mellan medlemsstater så kan svenska medborgare också bli kunder hos tillhandahållare baserade i andra medlemsstater och nyttja tjänsterna på lika villkor i Sverige.