Bredbandsstöd

Målen för den svenska bredbandsutbyggnaden är högt ställda. Marknaden har nått långt men för att nå målen kommer det även fortsatt att krävas bredbandsstöd. Därför har PTS i uppdrag av regeringen att utlysa bredbandsstöd med start tilldelningsår 2020.

Stort intresse för 1,3 miljarder i PTS bredbandsstöd 2022

Webbnyhet 25 augusti med sökstatistik

Vem kan söka bredbandsstöd?

Fiberföreningar, stadsnät och operatörer kan söka stöd för att bygga ut bredband. 

Vem kan inte söka bredbandsstöd?

Slutkunder, enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka PTS bredbandsstöd.

Vilka byggnader går det att söka bredbandsstöd för?

För att det ska vara möjligt att söka bredbandsstöd för en byggnad behöver den finnas med i PTS byggnadsförteckning. Byggnadsförteckningen är en lista över byggnader som det går att söka bredbandsstöd för. 

Vad får man bredbandsstöd för?

PTS stödfinansierar så kallad homes passed utbyggnad. Det är möjligt att söka stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur fram till avlämningspunkt. 

Stödet omfattar direkta investeringskostnader som rör den fysiska infrastrukturen och utbyggnaden av infrastrukturen. PTS tilldelar även bredbandsstöd för inköp av tjänst för arbeten samt för egna arbeten och eget nytt material som är direkt kopplade till utbyggnaden.

Det är direkta investeringskostnader för så kallad passiv infrastruktur som kan ge rätt till bredbandsstöd. Passiv bredbandsinfrastruktur är de delar av anläggningen som inte kräver ström.

Vilka av alla projekt som söker får stöd?

En förutsättning för att PTS ska kunna bevilja stödmedel för ett utbyggnadsprojekt är att den stödsökande aktören och dennes ansökan om uppfyller vissa krav. Kraven presenteras i utlysningsunderlaget.

För att stödmedlen ska räcka för att ansluta så många byggnader som möjligt tilldelas stödmedlen genom konkurrensutsättning. De utbyggnadsprojekt som uppfyller grundläggande krav rangordnas och tilldelas stödmedel baserat på respektive års regelverk.

Hur går det till att söka stödet?

Kraven som gäller hittas i utlysningsunderlaget för respektive års utlysning. Ansökan om PTS bredbandsstöd sker i PTS portal. PTS uppmanar samtliga stödsökande aktörer att läsa utlysningsunderlaget inför ansökan om PTS bredbandsstöd. Utlysningsunderlaget innehåller användbar information om bredbandsstödsprocessen och de krav som ställs på den stödsökande aktören.

Varje tilldelningsår har information om det som gäller för just det året och framåt. 
Tilldelningsår 2020

Tilldelningsår 2021

Tilldelningsår 2022

Om PTS bredbandsstöd

Om PTS bredbandsstöd

Allmänt om bredband

Bredband