Frågor och svar inför utlysningen 2021

På den här webbsidan hittar du frågor och svar om utlysningsunderlaget som gäller PTS bredbandsstöd 2021. Denna sida uppdateras löpande med frågor och svar fram till att utlysningen öppnar den 18maj. Då utlysningen öppnat kommer alla frågor och svar att hanteras i PTS portal.

Det är av vikt att alla potentiella stödsökande kan ta del av PTS svar kring frågor kring utlysningsunderlaget. För att möjliggöra detta kommer PTS publicera frågor med tillhörande svar på den här sidan fram tills dess att utlytsningen och portalen öppnar den 18 maj. Alla frågor på sidan är avidentifierade.

Utlysningen av bredbandsstöd 2021 är öppen mellan den 18 maj och den 9 augusti.

arrow Nr. 1) De projekt som beviljas stöd under 2021, när senast måste dessa vara färdigutbyggda?

I PTS allmänna information om bredbandsstöd för 2021 framgår följande av avsnitt 3.3:

De utbyggnadsprojekt som fått stöd inom ramen för 2021 års utlysning ska som huvudregel vara färdigställda senast tre år efter startdatum, dvs. senast den 1 december 2024”.

För mer information kan du besöka Utlysning av PTS bredbandsstöd 2021. Där finns information om vilka krav som ställs på den sökande, allmän information om PTS bredbandsstöd, vilka villkor som gäller för beviljat stöd, vilka frågor som kommer att ställas i ansökan osv.

arrow Nr. 2) Om en stödmottagare inte kan ta upp kostnader för den överdimensionering av fiber och kanalisation som behövs i nätets framföringsnät/stamnät, hur ska stödmottagaren särredovisa stödberättigade kostnader från ej stödberättigade kostnader som är förknippade med de byggnader som inte innehåller bostadslägenheter eller arbetsställen?

Kostnader ska särredovisas enligt nedanstående mall. Kabeln i exemplet ska tas upp som en gemensam kostnad och redovisas under ”utgifter som inte bokförts i projektredovisningen”. Det är viktigt att stödmottaren kan visa hur de gjort sina beräkningar för gemensamma kostnader för att PTS ska ha möjlighet att kontrollera dem. Exempel:

Om den stödberättigade delen av kabeln är 60 % av totala kostnaden och kabeln kostar 10 000 kr ska stödmottagaren redovisa 6 000 kr, i detta fall under ”4. Material” och ”utgifter som inte bokförts i projektredovisningen” och hänvisa till var man kan hitta hela kostnaden, samt beräkningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total projektkostnad

 

 

 

Passiv infrastruktur (stödberättigade utgifter)

 

 

 

1. Projektledning, upphandling och ekonomiredovisning

 

 

 

2. Detaljprojektering

 

 

 

3. Intrångsersättning

 

 

 

4. Material

 

 

 

5. Anläggningsarbeten

 

 

 

6. Dokumentation av stödfinansierad utbyggnad

 

 

 

7. Teknisk och ekonomisk slutrapportering inklusive besiktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiv infrastruktur (ej stödberättigande utgifter)

 

 

 

1. Kostnad för aktiv infrastruktur (ej stödberättigande kostnader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader (ej stödberättigande utgifter)

 

 

 

1. Övriga kostnader som ej avser passiv eller aktiv infrastruktur

 

 

 

arrow Nr. 3) När anses ett projekt vara påbörjat? Det pratas om ”rättsligt bindande avtal”, men jag hänger inte riktigt med på vilken avtalsrelation det är vi pratar om. Mellan nätägare och kund? Mellan nätägare och entreprenör? Tillstånd (markavtal, Trafikverket)? Eller mellan nätägare/stödsökande och PTS?

Villkoret avser förhållandet mellan den stödsökande aktören och andra aktörer som den stödsökande aktören eventuellt kan ha ingått avtal med. Exempel på ingångna avtal kan vara avtal om påbörjat försäljningsarbete mot berörda fastighetsägare eller avtal om beställning av utrustning till projektet.


Om stödsökanden har ingått avtal avseende det planerade utbyggnadsprojektet, som stödsökanden är skyldig att fullfölja oavsett om stöd tilldelas eller inte, så anses projektet vara påbörjat.
Det avgörande är med andra ord att avtalet rör det projekt som sökanden vill ha stöd för och att avtalet måste fullföljas oavsett om stöd beviljas.

arrow Nr. 4) Är det okej för en stödsökare att söka hela kommunen som ett utbyggnadsprojekt?

Ja, det är okej. Däremot ska ett utbyggnadsprojekt omfatta avlämningspunkter för minst 10 byggnader och som mest 400 byggnader.

arrow Nr. 5) Villkorsbilagan §36 a ”Besiktningsprotokollet ska även omfatta kravet på överkapacitet i § 22 respektive § 25, samt att dokumentation av tillgångar och förbindelser, och tillhörande riskanalys för tillgångar och förbindelser, upprättats i enlighet med PTS säkerhetsföreskrifter”. Vad den besiktning som utförs av utbyggnadsprojektet kan omfatta regleras enligt entreprenadjuridiken. Besiktningen kan bara omfatta det som upphandlas och avtalas. Det innebär t.ex. att byggnationen är utförd enligt Robust fiber eller vilken kapacitet som har byggts i förhållande till antalet kunder i projektområdet kan ingå i besiktningen. Däremot kan inte uppgifter som inte omfattas av entreprenadarbeten ingå så som t.ex. riskanalyser och om nätägaren uppfyller PTS säkerhetsföreskrifter. Åtgärder som nätägaren utför kan inte ingå i besiktningen. PTS måste ge nätägaren ett annat sätt att visa att dessa villkor är uppfyllda. Hur kan det redovisas på annat sätt än genom besiktning av projektet?

Besiktningsmannen ska genom kontrollfråga till nätägare verifiera att villkoren för robusthet och driftsäkerhet har uppfyllts samt i samband med slutbesiktning av entreprenaderna säkerställa att kraven på överkapacitet är uppfyllda. Stöd för detta kommer införas i Robust Fiber -Checklista slutbesiktning 6.1

arrow Nr. 6) I dokumentet ”Frågor som kommer ställas i PTS Portal”, 3.3 Bifoga en preliminär nätplan. Är det i enlighet med kraven att i ord beskriva var avlämningspunkten placeras på nätplanen i stället för att markera denna på kartan? Exempelvis att det på nätplanen står att ”Avlämningspunkten placeras vid fastighetsgräns på slutkundens fastighet”?

Avlämningspunkten behöver vara en koordinatsatt punkt.

arrow Nr. 7) Format för den preliminär nätplan som ska bifogas projektet. I ansökan 2020 kunde nätplanen bifogas som en PDF. Finns det möjlighet att bifoga kartmaterialet i andra filformat än PDF? Om möjligt skulle vi vilja bifoga nätplanen i KML som är ett vanligt förekommande kartformat.

PDF är det format PTS förespråkar.

arrow Nr. 8) Är det möjligt för en anbudsgivare att forma ett utbyggnadsprojekt (definiera ett geografiskt område där utbyggnad ska ske) utan att ta med alla stödberättigade byggnader inom området som saknar bredband?

Ja, det är möjligt för en stödsökande aktör att utforma ett utbyggnadsprojekt utan att ta med alla stödberättigande byggnader inom ett område som saknar bredband.

arrow Nr. 9) Är det möjligt att skapa ett utbyggnadsprojekt av tre geografiska områden som inte hänger ihop – dvs är geografiskt åtskilda?

Ja, det är möjligt att skapa ett utbyggnadsprojekt av tre geografiskt åtskilda områden, förutsatt att dessa tre geografiska områden tillhör samma utlysningsområde; antingen Norrland, Svealand eller Götaland.

arrow Nr. 10) Vad händer då man inte klarat av att bygga till samtliga sökta byggnader? Återbetalning av sökt stödbelopp (medel) för de aktuella byggnader som utgår, eller?

I §43 på sida 11 i PTS villkor för bredbandsstöd 2021 kan du läsa mer om s.k. återkrav.

Om stödmottagaren inte klarar av att bygga till samtliga byggnader som ingår i det beviljade projektet uppfyller stödmottagaren inte villkoren i beslutet för beviljat bredbandsstöd.

Varje situation om återkrav kommer att bedömas separat i enlighet med förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur och PTS villkor för beviljat bredbandsstöd 2021.

För mer information kan du besöka pts.se/bredbandsstod2021. Där finns information om vilka villkor som gäller för beviljat stöd, vilka krav som ställs på den sökande, allmän information om PTS bredbandsstöd, vilka frågor som kommer att ställas i ansökan osv.