Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF2 Digital)

PTS bistår regeringen i beredning, kvalitetssäkring och samordning av bidragsansökningar samt i uppföljning av projekt som beviljats bidrag inom fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF 2 Digital). På den här sidan finns information om CEF 2 Digital samt vart du vänder dig för att få veta mer.

Informationsdagar

Den 14 september kl. 10.30 håller vi en informationsträff för de intressenter som har visat intresse för CEF i tidigare skede. För att delta, vänligen kontakta CEF2@pts.se.

Den 29 september medverkar vi på Sveriges Kommuner och Landstings informationsdag (digitalt) för att berätta om CEF2 Digital.

CEF-förordningen publicerades den 7 juli 2021.

Ni hittar dokumentet genom att följa länken nedan. Tryck på SV för att läsa den svenska version.

EUR-Lex - 32021R1153 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Kommissionen arbetar nu med utlysningarna för CEF2 Digital, inom ramen för MFF 2021-2027. Den första utlysningen förväntas preliminärt i slutet av september och sträcker sig fram till slutet av året.

Det här är fonden

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility 2 Digital) medfinansierar utbyggnad av infrastruktur i EU inom områdena transport, energi och digital kommunikation. PTS ansvarar för att bistå i ansökningsprocessen för CEF 2 Digital, Trafikverket ansvarar för CEF transport och Energimarknadsinspektionen är rådgivande organ för CEF Energi.

Fonden medfinansierar bland annat 

  • Fast och trådlös 5G-infrastruktur i områden med marknadsmisslyckande (t.ex. mindre samhällen på landsbygd).
  • 5G-infrastruktur längs tåg- och vägnät.
  • Uppgradering och utbyggnad av stamnät för superdatorer (HPC) och molnfederationer.

Den kommande programperioden är 2021-2027 med ett utökat fokus på digitalisering. Budgeten är drygt två miljarder Euro. Eftersom CEF2 Digital inte har en fast summa pengar allokerad till respektive EU-land, är bidragen helt beroende på antal godkända ansökningar från varje medlemsland. Målsättningen är att Sverige ska skicka in ett stort antal kvalitativa ansökningar för att säkerställer bidrag och finansiering till svenska företag och organisationer.

Se nedan för information om kommande utlysningar. 

Om ansökningsprocessen

Stödet utlyses på EU-nivå och detaljerar vad som kan medfinansieras i aktuell utlysning samt villkor för ansökan.

Det är regeringen som beslutar vilka ansökningar som får delta i utlysningen. Beslut om tilldelning fattas sedan av European Health and Digital Executive Agency. 

Utlysningar

5G-relaterade projekt

Vi har nu fått indikationer om att EU-kommissionen i ett tidigt skede vill få information om tänkbara 5G relaterade projekt i Sverige som vill söka medfinansiering från EU-fonden, Connecting Europé Facility.

I dagsläget efterfrågar vi företag och organisationer som vill söka finansiering för:

  • Utbyggnad av 5G längs större och/eller gränsöverskridande transportleder
  • Utbyggnad av 5G täckning för invånare och verksamheter av betydelse för lokal utveckling i områden där snabbt bredband saknas
  • Utbyggnad av 5G-tjänster och -applikationer i områden där fiberinfrastruktur redan finns
  • 5G-transportkorridorer för att stärka 5G-ekosystemet
  • 5G-täckning, hög kvalitet ("CAM-ready") och låg latens (edge computing")

Hör av er om ni är intresserad av att söka bidrag för inom ovanstående område. Vi tar gärna emot tänkbara projekt inom 5G relaterat område löpande, se bifogad fil som skickas till CEF2@pts.se

Observera att detta är endast en intresseanmälan från EU-kommissionens sida. 

Det pågår just nu förhandlingar och CEF-förordningen beräknas att tidigast blir godkänd i mitten av juli. Den första utlysningen för CEF2 Digital förväntas därför starta i slutet av september och arbetsprogrammet förväntas vara tillgängligt i mitten av augusti.

Utlysningen kommer att vara öppen ca två månader, dvs fram till slutet av november.

Klicka här för att öppna blanketten.

arrow 2021 års utlysningar

Pelare Aktivitet Typ
Deployment of 5G infrastructures (fixed and mobile) in Europe 5G for smart communities Works
5G coverage along transport corridors Studies
EU cross-border data infrastructure European Quantum Communication Infrastructure Works
Terabit connectivity for High Performance Computing Works
Development of backbone networks for cloud federations Studies & works
Equipping existing backbone networks with DNS resolver infrastructures Studies & works
Submarine backbone connectivity of strategic importance Studies
Submarine backbone connectivity of strategic importance Works
Synergy actions Operational Digital Platforms Studies