Tidplan

PTS uppdrag är att betala ut bredbandsstöd med start 2020. Tidplanen behöver därför vara väl sammanhållen.

Preliminär tidplan:

  • 3 februari, PTS utser fyra regioner
  • 10 februari-20 mars, de fyra valda regionerna gör sina prioriteringar
  • 31 mars, PTS publicerar underlag för offentligt samråd
  • 31 mars-30 april, offentligt samråd
  • 8 juni, PTS utlyser möjligheten att söka bredbandsstöd
  • 6 september, ansökan stänger
  • 7 september-30 oktober, PTS utvärderar ansökningar
  • november, PTS meddelar beslut till nätbyggare som ansökt om bredbandsstöd och nätbyggare som blivit beviljade bredbandsstöd rekvirerar medel
  • december, PTS avslutar 2020 års utbetalningar

PTS kommer att informera de fyra utvalda regionerna och deras bredbandskoordinatörer om stödet och regionernas möjlighet att prioritera. Perioden februari till mars kommer regionerna kunna ägna åt sina prioriteringar och samverkan med berörda länsstyrelser och kommuner. Därefter publicerar PTS underlag för offentligt samråd.

I juni planerar PTS för att utlysa stödet och öppna för ansökningar från nätbyggare. Nätbyggare kan ansöka om stöd fram till och med början av september. Därefter utvärderar PTS ansökningarna. I november meddelar PTS sina beslut och gör utbetalningar under december.