Vem gör vad i bredbandsutbyggnaden?

Bredbandsutbyggnaden involverar en mängd olika aktörer.

Först och främst är det marknadens aktörer, det vill säga operatörer och konsumenter. Det offentliga får endast involveras där det finns marknadsmisslyckanden, det vill säga där marknadens aktörer inte räcker till.

EU har bestämt de yttre gränserna för när offentliga organ i Sverige får ge offentligt stöd. EU har också bestämt vad konsekvenserna blir om offentligt stöd utbetalas felaktigt. EU kan avsätta medel för bredbandsutbyggnad i sina fonder.

Frågor som rör främjande av bredbandsutbyggnad: pts@pts.se

Vem gör vad?

arrow Regering/riksdag

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för bredbandsutbyggnaden med mål som sträcker sig fram till 2025. Statens roll är att se till att marknaden fungerar effektivt och att förutsättningar för att driva verksamhet är goda i hela landet. Staten är även köpare av tjänster i bredbandsinfrastrukturer. Regering/riksdag beslutar om statliga medel för stöd och förhandlar med EU om EU-medel. Regeringen utformar den förordning som anger villkoren för  bredbandsstöd.

arrow PTS

PTS är ansvarig myndighet för området elektronisk kommunikation och främjar utbyggnaden av snabbt och säkert bredband, bland annat genom kommunikationsinsatser, dialoger med nationella, regionala och lokala aktörer, myndighetssamverkan samt genom att tilldela statligt bredbandsstöd.

arrow Tillväxtverket

Tillväxtverket utformar detaljerna i stödreglerna för stöd till ortssammanbindande nät, det vill säga nät som sammanbinder accessnät till, förenklat, internet. Tillväxtverket handlägger även  sådana ansökningar.

arrow Jordbruksverket

Jordbruksverket utformar detaljerna i stödreglerna för landsbygdsprogrammet. Här kan man söka stöd för utbyggnad av accessnät, det vill säga det nät som ansluter slutanvändarna.

arrow Bredbandsforum

Bredbandsforum främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad, bland annat genom arbetsgrupper.

arrow Länsstyrelserna

Länsstyrelserna handlägger de enskilda ansökningarna enligt landsbygdsprogrammet.

arrow Regioner

Regionerna har i uppdrag att främja utbyggnaden så att regeringens bredbandsmål nås. De regionalt utvecklingsansvariga har tillsatt bredbandskoordinatorer som främjar utbyggnaden, genom bland annat samverkan och information.

arrow Kommuner

Kommunerna är bland annat markägare, tillståndsgivare och ägare till stadsnät. Kommunerna kan genom bredbandsstrategier och handlingsplaner främja och underlätta utbyggnad. Kommuner söker ibland bredbandsstöd. Kommuner är även köpare av tjänster som kräver bredbandsinfrastrukturer.

arrow Byanät

Byanät är lokala initiativ från konsumenter för att bygga bredband. Söker ofta stöd inom landsbygdsprogrammet för sin utbyggnad.